Geen verplaatsing van AH naar Scapino Nieuwe Brink!

Onderstaande brief hebben we vandaag naar het College en de Gemeenteraad gestuurd.

Aan:            Gemeenteraad van Gooise Meren
Betreft:       Geen verplaatsing Albert Heijn naar Scapino/Nieuwe Brink
Datum:        7 november 2016
Geacht  leden van de Gemeenteraad,

Na een uitgebreide, professionele en unieke inspraakprocedure over het centrum van Bussum, nam de Bussumse Gemeenteraad in 2012 unaniem de Centrumvisie aan. Deze werd daarmee de leidraad voor de ontwikkeling van het Bussumse centrum.
De verdere planvorming met name voor Scapino/Nieuwe Brink ligt echter stil. ‘Na de herindeling tot de gemeente Gooise Meren is dit beleid in principe geldig tot 1 januari 2018’  zo heeft het college recent laten weten in antwoord op vragen van Hart voor BNM.
Kern van deze Centrumvisie is:
Stop de winkelleegstand, maak het centrum compacter en levendiger, versterk het groene karakter van het centrum en ontwikkel het gebied Scapino Nieuwe Brink tot een aantrekkelijk woongebied voor starters en oudere doorstromers. Dat is waar in Bussum enorm bescapnbhoefte aan bestaat.
Over deze kernpunten bestaat nog steeds veel overeenstemming bij
Bussumse ondernemers, de bewoners en hun organisaties, ingeschakelde externe deskundigen en de toenmalige Bussumse politici.
Albert Heijn en Scapinoterrein
Albert Heijn heeft behoefte aan uitbreiding, haar divisie Vastgoed kocht het gebouw van Scapino.
Volgens het College is conform het huidige bestemmingsplan Centrum: ‘Detailhandel nu al mogelijk op deze locatie en dus niet tegen te houden. Nadat de nieuwe Economische visie is vastgesteld, wordt onderzocht of een mogelijke verplaatsing van de AH wenselijk is’.  
Ons inziens zal verplaatsing van de supermarkt inclusief de vestiging van een pick-up point echter grote gevolgen hebben voor het hele gebied eromheen, namelijk onnodige, ongewenste en desastreuze verkeers- en leefbaarheidsproblemen.
Wanneer Albert Heijn inderdaad verhuist zou dat allereerst ernstige gevolgen hebben voor het winkelhart van Bussum. Er wordt een groot gat geslagen in dat deel van het centrum dat nu redelijk functioneert. Het winkelhart wordt door verplaatsing van AH niet compacter maar juist vergroot en verlengd richting Kerkstraat. Dit in tegenspraak met de adviezen van deskundigen en de wensen vanuit de inspraak.
Een compact centrum is volgens deskundigen het sleutelwoord voor succes. Overal in Nederland, ook in de directe nabijheid (Baarn, Hilversum, Huizen), is dit het uitgangspunt om noodlijdende gebieden weer te vitaliseren en leegstand te verminderen.
Wie de leegstand ziet in Kapelstraat en Nieuwe Brink realiseert zich dat het huidige Bussumse centrum simpelweg te groot is en dat het verspilde en kostbare energie is om dat te blijven oppeppen.
Albert Heijn is op zijn huidige plek goed bereikbaar met aanzienlijk minder verkeershinder dan bij de Kerkstraat het geval zal zijn.
Verplaatsing zal leiden tot:
     –   een verkeersinfarct op de Kerkstraat, de rotonde hoek Kerkstraat/Brinklaan en op de Herenstraat,

 • grote overlastproblemen voor omwonenden door aan- en afvoer van goederen naar Albert Heijn op meerdere tijdstippen van de dag
 • en een blokkade vormen voor de noodzakelijke verbinding tussen het Spiegel en het westelijk deel van Bussum en de toevoer naar A1.

Op deze route is bovendien veel langzaam verkeer (fietsers) richting Spiegel door de vele daar aanwezige scholen.
 
Bewoners van de Thierensstraat en Kerkstraat lieten ons weten zeer bezorgd te zijn over de dreigende terugkeer van AH.
Albert Heijn zat tot 3 decennia geleden ook aan de Kerkstraat, in het huidige gebouw van Scapino. De overlast (verkeer, aan- afvoer van goederen, lawaai) was toen al bijzonder groot, terwijl de vestiging veel kleiner was dan nu en er bovendien geen sprake was van een aanvullende functie als een pick-up point.
Gooise Meren, met name Bussum, is niet gediend bij verplaatsing van Albert Heijn.
Volgens ons zijn er genoeg mogelijkheden voor Albert Heijn om uit te breiden op de huidige locatie, de Veerstraat.
De toegankelijkheid van de winkel kan worden verbeterd, de locatie biedt mogelijkheden voor extra woningen en de parkeergarage kan aantrekkelijker worden gemaakt, ten gunste van de exploitatie. Wij zijn graag bereid onze voorstellen toe te lichten.
Wij vragen u dan ook om u uit te spreken tegen verplaatsing van Albert Heijn naar de Kerstraat en daar ook geen enkele medewerking aan te geven. Dat is mede mogelijk door als Gemeente Gooise Meren de omliggende gronden niet aan AH te verkopen.
Uitbreiding van deze supermarkt op deze plaats is daardoor niet aantrekkelijk. Het lijkt ons fair om dit reeds nu aan Albert Heijn mede te delen.
Wij hopen dat u onze oproep wilt volgen en het tij wilt keren nu het nog kan.

Met vriendelijke groet,

Kees Flink
Corverlaan 1
1405 AV Bussum
06-54312651
keesflink@gmail.com

Ben de Veth
Gen. de la Reylaan 11
1404 BM Bussum
Tel: 06-53717716
bdeveth@gmail.com

www.bussumnatuurlijkbeter.nl

Geplaatst in Compact centrum | Reacties uitgeschakeld voor Geen verplaatsing van AH naar Scapino Nieuwe Brink!

Nog meer lege pleinen in Bussum en ook nog een Centrumring?

Het Bussumse centrum zou enorm versterkt kunnen worden door meerdere plekjes te maken waar mensen kunnen samenkomen. Dat plan heeft de gemeente. Er wordt gekeken naar pleintjes. Wij hebben op een redelijk drukke koopjesdag eens rond gekeken in het centrum van Bussum. Onderstaand beeld maakt in elk geval twee zaken duidelijk: De Nieuwe Brink behoort niet bij het centrum. De toekomst van Bussum ligt echt in een compact centrum. Daar moet de gemeente zich op richten.

De Nieuwe Brink op koopjeszaterdag om 4 uur 's middags met mooi weer.

De Nieuwe Brink op koopjeszaterdag om 4 uur ’s middags met mooi weer. Gezelligheid troef!

De gemeente ( met nog nauwelijks Bussumse inbreng) heeft echter heel andere plannen. Uit het onlangs gepubliceerde kaderplan verkeer centrum Bussum  krijgen wij sterk de indruk dat de centrumring, eerder expliciet afgewezen door de gemeenteraad en de insprekers over de verkeerssituatie in het centrum, nu toch weer boven water komt en zelfs aanbevolen wordt. De Brinklaan wordt dan niet 100% afgesloten, maar als route onaantrekkelijk met alle gevolgen voor de omliggende straten en de toekomst van de Vonk.
Dat de centrumring nu weer terugkomt is van een hardnekkigheid die wij nog  kenden van de vorige wethouder Verkeer, mevrouw van Ramshorst,  maar die hoopten wij, definitief tot het verleden behoorde.
De gevolgen zijn groot:

 •  Omliggende straten (o.a. Landstraat, Herenstraat, Olmenlaan), die al veel verkeer hebben, worden nog zwaarder belast.
 • Er wordt meer ruimte gevraagd ten behoeve van een vrijliggende fietsstrook op de Kloosterweg. Die wordt dus breder ten koste van de tuin achter Marienburg.
 • Verkeer vanuit de Kloosterweg kan niet meer richting Spiegel via de spoorwegovergang en moet nu omrijden via de al druk gebruikte spoorwegovergang bij de generaal de la Reijlaan of de Spiegelstraat. Ook de smalle, drukbereden Spiegelstraat krijgt hierdoor meer verkeer.
 • Verkeer vanuit de spoorwegovergang (komende vanuit Spiegel) en de Vlietlaan kan niet meer via Nassaulaan en Veldweg. De parkeervoorziening achter Los is derhalve niet meer bereikbaar dan via een omweg (Vlietlaan, Olmenlaan, Brinklaan, Herenstraat, Kloosterweg).
 • Onduidelijk blijft hoe de Herenstraat er uit komt te zien. Eenrichtingverkeer richting Scapino maakt de Kloosterweg onbereikbaar. Eenrichtingverkeer de andere kant op is onmogelijk want  dan kun je helemaal niet meer het spoor over vanuit het Spiegel.
 • Vanuit de Herenstraat vanaf Bensdorp linksaf de Kloosterweg is gevaarlijk voor fietsers die de andere kant rechtdoor  gaan (dus voorrang hebben) en auto’s die linksaf willen moeten dan wachten op het spoor. Bij Bensdorp komt sowieso veel meer verkeer wat al de nodige problemen zal geven.
 • De verkeerssituatie aan het begin van de Nassaulaan (bij de Vonk) wordt ingrijpend gewijzigd, om een ‘betere’ aansluiting te krijgen op Vlietlaan/spoorwegovergang. De Vonk zelf zou  hierdoor moeten worden gesloopt.

De hier aangedragen oplossingen zijn erger dan de kwaal. De verkeerssituatie op de Brinklaan rechtvaardigt naar onze mening niet de voorgestelde oplossingen.
De Brinklaan kent geen overmatige verkeersdrukte. Door de laan beter in te richten als ‘auto te gast’-weg, kan een aantrekkelijker situatie voor fietsers worden verkregen en blijft het centrum toch bereikbaar en in beperkte mate als doorgaande route fungeren.

Wij vinden het onverkwikkelijk dat de Centrumvisie gebruikt wordt om deze plannen te rechtvaardigen. Dat staat ook niet in de Centrumvisie. Uit de gehouden inspraak bleek heel duidelijk dat men geen centrumring wilde. Je kunt het niet maken om nu te praten over een parkeerroute.
Bekend is van eenrichtingsverkeer dat het meer verkeer oproept.
Voor de fietser wordt het er allemaal niet beter op. Wij houden ons hart vast voor de Veerstraat.
De Vonk slopen is een gotspe. Daar hebben we al eerder met een brede initiatiefgroep een voorstel over geschreven naar de gemeenteraad bij de voorlaatste raadsverkiezingen. Wij pleitten er toen voor de Vonk te behouden, het is een architectonisch en stedenbouwkundig waardevol pand, heeft uitstekende mogelijkheden voor meerdere voorzieningen, en vormt een harmonische entree van het winkelgebied. Voor de ontsluiting van de parkeervoorziening achter Los, of welke bestemming daar ook moge komen, is sloop bovendien niet nodig. De Kloosterweg biedt al ontsluiting richting noord, en via de Veldweg richting zuid.
Maak een oplossing met behoud van de Vonk en laat de Vonk geen afgeleide zijn. Het blijft bovendien schandalig dat de gemeente een pand, dat zij voor 1,3 miljoen euro heeft aangekocht, zo laat verpauperen. Als een particulier dit zou doen, zou de gemeente optreden. De Voormalige Milieuraad Bussum en de Fietsersbond hebben al bijna twee jaar geleden gepleit om de Vonk in te richten als bewaakte fietsenstalling. Gezien de enorme hoeveelheid los gestalde fietsen is daar wel behoefte aan.

Afgezien van bovenstaande vinden wij het merkwaardig dat nu al ingrijpende verkeersmaatregelen worden voorgesteld zonder dat duidelijkheid bestaat over de definitieve inrichting en bestemming van het gebied aan de Veldweg achter Los, de bestemming en de gewenste toegankelijkheid van Scapino en helderheid over het breed gedragen uitgangspunt: geen beperking van de toe- en doorgankelijkheid van de Brinklaan.

 

 

 

 

Geplaatst in Compact centrum | Reacties uitgeschakeld voor Nog meer lege pleinen in Bussum en ook nog een Centrumring?

Minister Kamp: bouw nieuwe winkels terugdringen om verdere leegstand te voorkomen

Eindelijk is ook nationaal erkend: Nederland heeft te veel winkelruimte. Maar liefst 20%. En die moet snel terug om erger te voorkomen. Dat zei nu ook minister Kamp in zijn speech op 12 mei dit jaar. Herkenbaar voor Bussum. Maar wat zijn de plannen?

 We hebben er met Bussumnatuurlijkbeter jarenlang op gehamerd: neem de marktontwikkelingen serieus, dring de leegstand terug, maak een compact winkelcentrum met minder winkels, meer levendigheid en meer wonen. Die gedachte is nu gelukkig gemeengoed, ook nationaal.
Hoe staat het in Bussum?

 Afstel geen uitstel

De voormalige gemeenteraad van Bussum besloot na hevige actie vanuit de bevolking het plan Scapino Nieuwe Brink niet goed te keuren. Daarmee kwam een eind aan de lange acties tegen de winkeluitbreiding in Bussum.
Goed nieuws, maar afstel moet niet leiden tot uitstel.

Een voortvarende aanpak is volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken geboden, nu de detailhandel wordt geteisterd door een golf van faillissementen. Daarmee moet de dreigende verloedering van binnensteden worden tegengaan, schreef Kamp recent in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Convenanten in meer dan 100 gemeenten

Inmiddels zijn er meer dan 100 gemeenten (soms in regioverband) betrokken bij convenanten om de leegstand aan te pakken.
Een team onder voorzitterschap van oud-PvdA-partijvoorzitter Marijke van Hees gaat gemeenten en provincies helpen om het winkeloppervlak per saldo terug te brengen. Zij krijgt een jaar de tijd om gemeenten ervan te overtuigen hun ambities bij te stellen en meer rekening te houden met wat er in omringende gemeenten gebeurt. Idee achter de regionale aanpak is onder meer dat de situatie in de ene streek niet hetzelfde is als de andere.

Bussum?

Wij rekenen erop dat Bussum (samen met de regio) hieraan meedoet.
Maar wat gebeurt er eigenlijk?

Nog steeds is niet duidelijk wat Albert Heijn nu precies gaat doen. Deze winkelketen heeft niet voor niets grond gekocht aan de Kerkstraat om te verhuizen van de Veerstraat waar zij niet zou kunnen uitbreiden. Als dat zou gebeuren zou dat desastreus zijn voor het winkelhart van Bussum. Er wordt niet alleen een groot gat geslagen in dat deel van het centrum dat nu goed functioneert. Maar het winkelhart wordt dan niet compact maar juist vergroot en verlengd richting Kerkstraat. Met alle gevolgen vandien, ook voor de omgeving. Er zal een verkeersinfarct aan de Kerkstraat ontstaan met gevolgen voor de wegen die daarnaar toe leiden en de bewoners die er wonen. Een onzalig plan dat in niets voldoet aan de inspraak over het centrum en de visies die inmiddels ook politiek breed worden gedeeld

Compact

Het kan wat ons betreft niet vaak genoeg gezegd worden: stop met uitbreiding, maak het centrum echt compacter, versterk de woonfunctie, verbeter de aantrekkelijkheid zoals nu gelukkig geleidelijk gebeurt, werk samen tussen winkeliers, buurtverenigingen en geïnteresseerde burgers en maak het centrum van Bussum een tuindorp waardig: een groene, levendige en aangename verblijfplek.

Geen eiland

Het centrum is geen eiland. Aantrekkelijke loop/fietsroutes met de directe omgeving zijn cruciaal. In die directe omgeving staat van alles te gebeuren: Marienburg, Bensdorp, postkantoor, Veldweg.

Ook de aansluiting met het station Naarden-Bussum vraagt om aanpak. Wie nu van het station naar het centrum loopt doet dat via Stationsweg en Vlietlaan. De Vlietlaan wordt geteisterd door leegstand. Deze route moet echt een stuk aangenamer worden.

Regie door de gemeente zelf

Het kabinet neemt extra maatregelen om de toenemende leegstand van winkels in binnensteden aan te pakken.

Dat kan niet buiten gemeenten om. Wij hebben sterk geplet voor regie door de gemeenten zelf, onafhankelijk, professioneel en in nauwe samenspraak met ondernemers en burgers. Bussum heeft in het verleden teveel overgelaten aan de projectontwikkelaar. Dat moet en kan echt anders. We hebben er de voorbeelden van aan de gemeente laten zien.

 Urgent om erger te voorkomen

De aanpak is urgent. Er staat niet alleen veel winkelvloeroppervlak leeg. Marktonderzoeker Frank Quix van de Universiteit van Amsterdam becijferde dat naast de leegstand nationaal gezien zeker op 20 tot 22 procent vierkante winkelmeters niks of te weinig wordt verdiend. Tegelijkertijd liggen er overal in het land plannen op tafel die het totale winkeloppervlak met nog eens 8 procent zullen doen toenemen. En dat terwijl de omzet in de detailhandel de laatste jaren alleen maar daalde. Dat maakt ook voor Bussum regionale samenwerking een absolute noodzaak.

Verdienen

Winkeliers verdienen aantrekkelijke winkelcentra om te ondernemen en daar hun boterham mee te verdienen. Consumenten verdienen een plek waar ze graag komen, mensen ontmoeten, winkelen en genieten van de omgeving en de levendigheid.

Aan de slag

De visie ligt er. Nu nog een plan om die uit te werken. Gooise Meren, ga aan de slag! en zorg dat tuindorp Bussum het centrum krijgt dat ze verdient!

 

 

Geplaatst in Compact centrum | Reacties uitgeschakeld voor Minister Kamp: bouw nieuwe winkels terugdringen om verdere leegstand te voorkomen

Ambtelijke notitie geeft ontluisterend beeld planontwikkeling Scapino Nieuwe Brink

Aanbevelingen ambtenaren voor ontwikkeling projecten verdienen opvolging
Bij het laatste rapport van de Rekenkamer Commissie van Bussum zat een interessante bijlage: Scapino / Nieuwe Brink (SNB) Evaluatieproces.
Vreemd en jammer genoeg is deze notitie al op 27 februari 2014 opgesteld. Dat is bijna twee jaar geleden, een maand voor de verkiezingen in 2014 en pas nu komt dit in de openbaarheid! Het is een interessante notitie met opmerkelijke conclusies:loesje-1

 • Geen goed projectteamoverleg, geen overleg met architect en ontwikkelaar, geen planning en adviezen en zorgen van partijen zijn niet vastgelegd en verwerkt in het VO. (Voorlopig Ontwerp)
 • Case was al te strak opgesteld, verbetervoorstellen konden haast niet meer geïmplementeerd worden. Hierdoor kon niet goed ingespeeld worden op de inspraakreactie.
 • Tijd nemen voor opstellen bestemmingsplan. Dit kan pas als een DO  (Definitief Ontwerp)af is, hierop zijn namelijk alle onderzoeken gebaseerd. De toenmalige burgemeester H. is hierop in een persoonlijk onderhoud gewezen. Hij vond echter dat het wel kon!!
 • Neem het projectteam mee vanaf het eerste begin, zorg voor een integraal projectteam en leg de case zorgvuldig uit. Neem hiervoor ruim de tijd. Wanneer iets snel moet, lukt dat het best met een projectteam wat achter de case staat.
 • Neem je ambtelijke verantwoordelijkheid. Zorg dat in collegevoorstellen alle risico’s en zorgen benoemd zijn. Leg deze integraal voor aan het college, zodat zij een goed overwogen besluit kunnen nemen. Ga er niet van uit dat bepaalde zorgen e.d. door wethouders worden overgedragen bij de behandeling van de stukken.
 • Besteed bij elk besluit aandacht aan de financiële risico’s en leg deze vast.
 • Door de drive van de wethouder is het project snel opgestart. De wethouder heeft hierdoor vaak de rol van projectleider overgenomen. Gevolg: veel invloed op de planning en het niet goed kunnen inschatten van de risico’s. 

Dit zijn maar enkele hoofdconclusies. Belangrijks is bijvoorbeeld de volgende opmerking in het rapport:
De bestemmingsplanprocedure zou in eerste instantie na de gemeenteraadsverkiezingen worden doorlopen. Omdat het college bedacht dat het project zou kunnen sneuvelen bij de gemeenteraadsverkiezingen is tijdens een themalunch met het college besloten deze procedure naar voren te halen.  
Bij de verkiezingen in 2014 verloor de toenmalige coalitie maar liefst 7 van de 17 zetels en had geen meerderheid meer!!!
Er werd niet gezocht naar het beste voor Bussum. Dit plan moest er doorgedrukt wordenloesje-1 en de coalitiepartijen lieten de VVD-wethouder Barneveld maar zijn gang gaan.
Het is ontluisterend, zowel de  rol van de wethouder als het doordrukken van het plan zonder een goed inzicht in de financiële risico’s.  Hiermee is de lokale gemeenschap op hoge kosten gebracht en heeft het maatschappelijk veel verzet en frustratie opgeleverd.  Na de geweldige inspraakprocedure die geleid heeft tot  de opstelling van de “gebiedsvisie Centrum, op weg naar een modern tuindorp” , een breed omarmd resultaat van de inspraak, werden de belangrijke punten uit dit plan   (een groen, compact centrum met minder winkels en meer woningen) met voeten getreden.

Achteraf blijkt dat we het volste gelijk van de wereld hadden!
Laten we nu maar hopen dat:

 • de nieuwe gemeenteraad beter omgaat met de resultaten van de inspraak;
 • haar controletaak serieus neemt en dat belangrijker vindt dan de loyaliteit naar een wethouder;
 • de rol van de wethouder niet die van projectleider is maar van verantwoordelijk bestuurder;
 • de ambtenaren de ruimte krijgen te doen wat ze moeten doen: risico’s in kaar brengen, inspraak reacties verwerken en zorgen voor een goed onderbouwd en maatschappelijk breed gedragen oplossing. Een sterke projectorganisatie met duidelijke bevoegdheden is hiervoor sterk aan te bevelen.

Klik HIER voor de volledige notitie.

Geplaatst in Compact centrum | Reacties uitgeschakeld voor Ambtelijke notitie geeft ontluisterend beeld planontwikkeling Scapino Nieuwe Brink

Nieuwe kansen voor de winkelstraat? Oorverdovend stil in Bussum

Het grote aantal winkelsluitingen, ook van grote ketens als V&D, Scapino, Dixons en Mango doet vermoeden dat het eind van de winkelstraat in zicht is. Volgens retaildeskundigen zullen nog een groot aantal winkels hun deuren sluiten. Nieuwe kansen voor de  winkelstraat dienen zich aan. Webshops lopen tegen de grenzen van hun logistiek. De kosten van bezorging en retournering lopen de pan uit. Amazon en Zalando bijvoorbeeld draaien al jaren met grote verliezen. “Dat kan gewoon niet uit. Tenzij je er een (of meer) fysieke winkels bij hebt”, aldus Hans van Tellingen, directeur van Strabo (winkelonderzoeksbedrijf).
Unknown-6.jpeg
De nieuwe trend wordt de webwinkel te combineren met een fysieke winkel. Omgekeerd aan de succesformule die veel winkelbedrijven al hebben toegepast: de fysieke winkel versterken met een website.
Vermindering kosten en vergroting service
De fysieke winkel vermindert de bezorgkosten: de klant haalt zelf zijn product af, terug of ruilt het om. De service verbetert: de klant krijgt persoonlijke voorlichting, kan het product zien, horen en aanraken. De toegevoegde waarde van een fysieke winkel is dus zowel qua service als qua kosten groot. Verwacht wordt dat de komende jaren steeds meer webshops, grote en kleine, de weg naar de winkelstraat zullen vinden. In grote en kleine steden.
Leegstand biedt kansen. Ook in Bussum?
Leegstand biedt dus kansen. Vooral in de grotere en midddelgrote steden met een groot verzorgingsgebied. Ook Hilversum kan hiervan profiteren. Biedt deze ontwikkeling ook kansen voor Bussum?
Dat geloven wij niet. Bussum heeft al een aantal pick-up points (zoals AH en Vomar). Dat zullen er niet heel veel meer worden. Bussum heeft simpelweg een te klein verzorgingsgebied. Dat wordt ondersteund door retail-experts die verwachten dat steden/dorpen onder 40.000 inwoners nog eens 20% van hun winkelareaal verliezen. Deze gemeenten zijn te klein om interessant te zijn voor de grote webshops. Die hebben al minimale marges en de omzetten in de kleine gemeenten zullen simpelweg te laag zijn.

images.jpeg

 

 

 

 

 

Zonder actie neemt leegstand in Bussum nog verder toe

In Bussum is de leegstand nog steeds te groot. Dat is ook het geluid dat in Bussum vaak gehoord wordt. Veel consumenten verbazen zich over de nog steeds grote leegstand. Terwijl die naar onze overtuiging zonder enige actie nog veel groter zal worden.

Andere strategie in Bussum noodzakelijk

Unknown-2.jpeg

Om de leegstand niet nog verder te vergroten is voor Bussum o.i. een andere strategie noodzakelijk. De oplossing is niet het uitbreiden van het winkelareaal. Daarover is men het  in Bussum inmiddels wel eens geworden. Het is verstandig dat de gemeenteraad het plan Scapino Nieuwe Brink heeft afgeblazen. De opgave is nu een werkelijk compact centrum te creëren, dicht bijeen, met een aangenaam verblijf en een veelheid aan functies (winkels, horeca, werkplekken voor ZZP-ers, maatschappelijke en culturele functies en vooral ook veel wonen).

Oorverdovend stil

Maar het is oorverdovend stil.
Wat is er gebeurd met de projectorganisatie voor Bussum? Hoe staat het met de voornemens om bewoners en ondernemers te betrekken bij de uitwerking van de plannen?
Kan de dorpsmanager door met haar activiteiten? Hoe staat het met de invulling van Scapino Nieuwe Brink? Weke functie krijgt Marienburg en wat kan de bijdrage zijn voor een aantrekkelijk centrum?

Ook grote woonbehoefte biedt kansen

Wonen in en dichtbij een centrum biedt grote kansen. Er is grote behoefte aan wonen vlakbij gebieden met voorzieningen, met name voor starters en ouderen. Het bevordert de dynamiek op de woningmarkt en verlevendigt het centrum. En het vergroot de afzet voor ondernemers in en bij het centrum. Voor Scapino Nieuwe Brink biedt dit een uitgelezen kans, terwijl tegelijk de vergroening van het centrum kan worden aangepakt.

Aantrekkelijke omgeving van levensbelang

Bovenal moet een centrum aantrekkelijk zijn. Je moet er graag willen komen. Het zijn niet alleen de voorzieningen, maar vooral ook de sfeer die een centrum uitstraalt. Een groene omgeving biedt een aangenaam verblijf. Daar liggen voor het hart van Bussum de kansen: aanzienlijk meer groen, versterking van de woonfunctie, versterken van de ontmoetingsfunctie voor bezoekers, werkenden en bewoners.
En het creëren van bijzondere plekken, dmv licht, objecten en bijzondere architectuur.
Ook de organisatie van kleinschalige evenementen vergroot het bezoek en kan een positief op de omzetten hebben.

Unknown-4.jpeg

Gemeente, kom in actie! Samen met ondernemers en bewoners.

Het staat allemaal beschreven in het einddocument van de unieke inspraakprocedure over het centrum waaraan veel ondernemers en bewoners hebben deelgenomen.
Het document werd unaniem aanvaard door de toenmalige Bussumse Raad. En wacht nu, 3 jaar later, nog steeds op actie.

Unknown-5.jpeg
Wij vragen de gemeente in actie te komen. Pak de draad weer op waar die voor de fusie bleef liggen. Ga actief aan de slag, bedenk t niet zelf, gebruik de specialisten in het gebied: de ondernemers en bewoners zelf en sla de handen in een.
Laat de citymanager dit organiseren en begin er zo snel mogelijk mee. Bussum is er klaar voor.

Geplaatst in Compact centrum | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe kansen voor de winkelstraat? Oorverdovend stil in Bussum

Einde van Bussum in zicht dankzij ongeloofwaardige politiek?

GemeentebordVrijdag 30 januari was de hoorzitting van de commissie Binnenlandse Zaken in de kazerne in Muiden. Gelukkig was ook Bussum Natuurlijk Beter vertegenwoordigd aan de derde ronde tafel. Hierin ging het over de fusie in zijn algemeenheid. Natuurlijk stelden wij aan de orde dat er in Bussum  geen draagvlak is voor deze fusie. Vele inwoners van Bussum  snappen er niets  meer van.  Klik HIER voor de ingebrachte tekst tijdens de hoorzitting.
In 2011 en 2012 heeft  de gemeente Bussum  bijna  € 300,000,- uitgegeven om de Tweede Kamer  duidelijk te maken dat er  absoluut geen draagvlak is voor  de toenmalige  fusie (Met Naarden, Muiden en Weesp: G4 en alleen met Naarden en Muiden:  G3). De gemeente Bussum heeft een  registratie van die actie gemaakt die nog steeds te bekijken valt.  Klik HIER voor een verslag van die actie. Opmerkelijk is de tekst van Groen Links wethouder Nen van Ramshorst: “Als we zo’n grote fusie krijgen met Muiden en Weesp, dan heb je plaatsen die ver uit elkaar liggen, die geen natuurlijk verband hebben, waar je elkaar niet kent, waar je als raadsleden ook de situatie in de verschillende dorpen niet kent en ik geloof erg in politiek, dorpspolitiek, die betrokken is bij de mensen die er wonen”. 
Mooie woorden die nu niets meer waard zijn.
Want Bussum lijkt nu volle kracht vooruit te gaan voor een fusie met Naarden en Muiden. Dus toch de G3.
Dat gebeurde snel na het afketsen van de fusie met Weesp in 2012. Bijna geruisloos, en zonder nieuwe petities of raadpleging van burgers. Begrijpelijk dat de burger van Bussum het spoor bijster is. Een draai van 180 graden!
 Hart voor Bussum heeft een prachtige film gemaakt waarin alles nog eens op een begrijpelijke manier uitgelegd wordt.  Klik HIER voor deze film.
De gemeenten maken alleen nog een voorbehoud voor de kosten. Ze eisen van de minister dat de kosten vanwege een groot nieuwbouwplan in Muiden (de Kruitfabriek) niet op de Naarders en Bussumers wordt afgewenteld. Dat hebben ze  immers beloofd bij de verkiezingen in maart vorig jaar. Over de fusie zelf, daar willen ze graag snel mee vooruit. De voorbereidingen zijn al bijna klaar!
Wij hebben op de hoorzitting de Tweede Kamerleden voorgehouden dat de mening van de Bussumers niet veranderd is. Nog steeds vindt het overgrote deel dat een fusie met alleen Naarden logisch en begrijpelijk is. Muiden hoe mooi ook, is een gemeente aan de Vecht, net als Muiden en Wijdemeren. Het is georiënteerd op Weesp en bouwt met Weesp een stuk van de Bloemendalerpolder. Dat er met Muiden wordt samengewerkt: geen enkel bezwaar. Dat er een organisatie ontstaat van ambtenaren, net als in Blaricum, Laren en Eemnes, ook geen bezwaar. Maar een fusie betekent ook verantwoordelijk zijn voor elkaar. Die lasten kunnen  hoog oplopen. En via de gemeenteraad nemen ze ook beslissingen over zaken in Muiden. En vice versa. ‘Ik geloof erg in dorpspolitiek, die betrokken is bij mensen die er wonen’ aldus wethouder van Ramshorst. Hoe is het toch mogelijk dat 3 jaar later met zoveel overtuiging een andere mening wordt verkondigd?
Als je burgers serieus wilt nemen, vraag je opnieuw wat ze van zo’n nieuwe opvatting vinden. En waarom je opeens van gedachten veranderd bent. En je zoekt tot op de bodem uit of er ‘lijken in de kast’ liggen. En wie die gaat betalen.
Dat is allemaal niet gebeurd.
We hebben de Tweede Kamer dan ook verzocht deze fusie niet goed te keuren, wel die tussen Bussum en Naarden alleen en Muiden de tijd te geven met de hulp van het Rijk en de provincie haar financiën te saneren. Volledig.
Pas dan kan er opnieuw gesproken worden over een logische samenhang met andere gemeenten, en uiteraard opnieuw met een peiling onder de bevolking. Die hoeft geen €300.000,-  te kosten.
Gemeenten, neem je burgers serieus!

Geplaatst in Democratie, Duurzaamheid | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Einde van Bussum in zicht dankzij ongeloofwaardige politiek?

Nieuwe Provinciale detailhandelsnota schiet tekort voor beoordeling winkelplannen gemeenten.

Afstemming en beperking winkelplannen absolute noodzaak
prov nhDe provincie Noord Holland gaat zich binnenkort buigen over het nieuwe detailhandelsbeleid voor Noord Holland. Dit moet gaan gelden voor de periode 2015 – 2020.
Het beleid wordt aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen: groei van het winkelvloeroppervlak overstijgt ver de groei van de bevolking, verandering in winkelgedrag, tegenvallende economie, met als resultaat: forse toename van de winkelleegstand. Ondanks dat staan er in Noord Holland nog een groot aantal plannen op stapel, maar liefst voor 135.000 m2, driemaal zo groot als ontwikkeld kan worden gezien de gedaalde marktvraag.
De Provincie wil, terecht, voorkomen dat net als in de kantorenmarkt de winkelleegstand tot onaanvaardbare proporties stijgt. Afstemming en beperking van ontwikkeling zijn dan ook de geëigende instrumenten.

Bussum hoofdwinkelcentrum??
Het merkwaardige van het provinciale beleid zit niet in de doelstelling maar de uitwerking. Met name voor de gemeente Bussum.
Het nieuwe beleid geeft slechts een beperkt aantal gemeenten ruimte voor vernieuwing en zelfs uitbreiding van winkelvloeroppervlak. Het gaat dan om winkelcentra met meer dan 25.000 m2 winkelvloeroppervlak. Deze bedienen volgens de redenering van de provincie diverse doelgroepen uit de wijde omgeving. In de kleinere winkelgebieden zal veel scherper worden gekeken of er nog ruimte voor uitbreiding is. Voor de grotere centra (Hilversum en Bussum dus) hoeven alleen detailhandelsplannen boven 3000 m2 voor advisering worden voorgelegd aan de Regionale Advies Commissie (RAC) van de betreffende regio.
Dat dient in principe te worden opgevolgd.

Zelfs Hilversum kent toenemende leegstand
Hilversum past uitstekend in het criterium: groter winkelcentrum dat diverse doelgroepen uit een wijdere omgeving bedient. Maar ook Hilversum kent een toenemende leegstand, waardoor naar onze mening de doelstelling niet uitbreiding maar opvulling leegstand en functiewijziging moet zijn, in een compact centrum.

Bussum hoogste leegstandpercentage
Dat Bussum als hoofdwinkelcentrum wordt aangewezen is onbegrijpelijk. Het mag dan een winkelcentrum hebben met meer dan 25.000 m2 vloeroppervlak, een deel daarvan staat echter al jaren leeg. Bussum heeft zelfs het hoogste leegstandspercentage van de regio volgens onderzoeksbureau Locatus, gemeten in 2014: 9.1 %. Het leegstandspercentage voor Gooi & Vechtstreek bedraagt 6,1%. In deze regio is de leegstand so wie so al veel hoger dan gemiddeld in Noord Holland (4,6%), zodat er ons inziens helemaal geen ruimte voor groei in Gooi & Vechtstreek is.
Twee gemeenten (Hilversum en Bussum) met groeimogelijkheden is ons inziens dan ook ondenkbaar en uitermate onverstandig.

Ook Laren en Huizen aantrekkelijke winkelgebieden
Dat Bussum tot hoofdwinkelcentrum wordt aangewezen is daarnaast zeer discutabel. De gemeente Laren heeft zich ontwikkeld tot aantrekkelijk winkelgebied en daar in het verleden ook sterk in geïnvesteerd. Huizen met een groter verzorgingsgebied en een jongere bevolking heeft 2 grote winkelcentra, en een uitbreidingsplan. Bussum heeft een vergrijsde bevolking en zoals gezegd veel leegstand.
Bussum zou er goed aan doen haar bouwmogelijkheden te benutten om het aantal inwoners te vergroten en daarmee de markt voor de bestaande ondernemers, in plaats van nieuwe winkels toe te voegen.
Wat het Gooi betreft is er volgens ons maar een verstandige optie: Gooi en Vechtstreek heeft één hoofdwinkelcentrum: Hilversum. De andere centra (Bussum, Huizen, Laren), zijn complementair en hebben ieder een eigen identiteit. De opgave daar is niet uitbreiding, maar het zo compact mogelijk houden van het centrumgebied. Zeker geen winkeluitbreiding maar functieverandering die de levendigheid van het centrum ondersteunt en inspeelt op de behoefte van wonen in een levendig gebied, voor jongere en oudere inwoners. Juist daaraan bestaat grote behoefte

Provinciaal beleid schiet tekort
Een provinciaal beleid dat slechts uitgaat van het bestaand aantal vierkante meters en niet kijkt naar de reëel waarneembare ontwikkelingen in een regio schiet ons inziens te kort en kan niet dienen als toetssteen voor detailhandelsplannen.

Geplaatst in Compact centrum | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe Provinciale detailhandelsnota schiet tekort voor beoordeling winkelplannen gemeenten.

Burgemeester Heijman over winkelen via Internet: ‘Ik heb daar niet zoveel mee’.

Overheid-Grappen-2In een artikel in ‘Gooizaken’ van 20 juli roept burgemeester Heijman van Bussum op om net als hij vaste klant te worden van de lokale middenstand. Een praatje maken, ongedwongen neuzen tussen de boeken, terrasje pakken, het heeft zijn charme en we redden er de lokale middenstand mee.
Zijn pleidooi is sympathiek. Daarnaast roept de Burgemeester de lokale middenstand te steunen door ‘opwaarderen van winkelgebieden met een gezellige uitstraling’. De gemeente en de regio zouden een ‘krachtig economisch beleid moeten voeren en meer evenementen moeten organiseren’.
Dat gebeurt nu al in Bussum en toch blijft de middenstand afnemen.
Ook wij pleiten voor een gemeente met een goed functionerend hart, maar met goed functionerende aanloopstraten om het centrum heen, waar de huren lager zijn en middenstanders het langer kunnen volhouden en gemakkelijker kunnen starten.
Maar er zijn allerlei, verontrustende signalen. Middenstanders in vele gemeenten luiden de noodklok over de komst van grotere ketens zowel op voedsel als kledinggebied. De lang gehuldigde opvatting dat de middenstand hiervan gaat profiteren wordt steeds minder geloofd. Het verzet is zichtbaar.
Ook Bussum wordt gedomineerd door ketens als Etos, Kruidvat, Hema, C&A, Action, Xenos en relatief veel food-supers. De kleinere winkels nemen zichtbaar af. Hoe steunt de gemeente die middenstanders?
Befaamd internetspecialist Cor Molenaar citeert professor Andrew Mcaffe: “We ain’t seen anything yet”: ketens en internetwinkels blijven groeien, maken steeds slimmer gebruik van de sociale media, vechten met hun lage prijzen de middenstanders van de markt, waardoor het winkelaanbod verschraalt.
Wat naar ons idee weinig helpt is om een persoonlijke oproep te doen om vooral bij de eigen middenstand te winkelen, hoe sympathiek ook bedoeld.
Wat wel helpt is je goed te verdiepen in en open te staan voor actuele ontwikkelingen in de winkelmarkt en goed na te gaan welke technologische vernieuwingen in hoog tempo op ons afkomen.
Er zou niet alleen gekeken moeten worden naar hoe ouderen winkelen, maar ook naar het winkelgedrag van andere doelgroepen, zoals jongeren en jong gezinnen.
We hebben al veel van deze ontwikkelingen aangegeven in onze artikelen en de gemeente Bussum opgeroepen zich te laten bijstaan, liefst in regionaal verband, door specialisten die begrijpen hoe nieuwe markten zich ontwikkelen.
Cor Molenaar heeft Bussum al eerder geïnformeerd over landelijke trends. Is hij uit de gratie geraakt omdat hij vraagtekens zette bij het gemeentelijk beleid van Bussum?
Bussum moet alles doen om te voorkomen dat de laatste middenstander zijn deuren moet sluiten. De ingrediënten daarvoor zijn haarfijn aangegeven in de inspraak over het centrum in 2012 en 2013: een compact, groen centrum, met een variëteit aan bewinkeling, met behoud van lokale middenstanders en een aangenaam groen verblijfsgebied met een eigen, Bussums gezicht, niet gedomineerd door hinderlijke verkeersstromen. En vergroting van de woonfunctie in plaats van nog meer winkels.
Dus geen nieuwe super op Scapino Nieuwe Brink, maar bv een prachtige kluster met woningen.
Een citymanager kan hierbij de regie nemen.
Burgemeester, de participatiesamenleving is in Bussum al lang een feit: luister naar uw burgers, de ondernemers, bewoners en hun organisaties, dat heeft waarschijnlijk meer effect dan uw persoonlijke hartenkreet vol nostalgie, hoe goed ook bedoeld.

Geplaatst in Bewinkeling, Compact centrum, Concurrentie Internet, Democratie, Groen | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor Burgemeester Heijman over winkelen via Internet: ‘Ik heb daar niet zoveel mee’.

Stad verandert fundamenteel door Pop Up cultuur: breed scala van oplossingen voor toenemende leegstand

Veel dorpen en steden kampen met toenemende leegstand van kantoren, winkels, kerken, zorgcentra, om maar een paar bekende voorbeelden te noemen. Jeroen Beekmans en Joop de Boer schreven een inspirerende verzameling blogs tijdens 5 jaar onderzoek. De blogs zijn verzameld en recent uitgegeven onder de titel: Pop Up City.

Juist nu de leegstand toeneemt (en misschien wel daarom) gloort er hoop. Want de pop-up-cultuur krijgt steeds meer vaste grond onder de voeten. De cultuur beslaat een breed scala aan initiatieven die prettig afwijken van het bestaande aanbod: van modulaire hotels en parasiet-bioscopen tot ecologische daktuinen, stadstapijten en opvouwbare huizen. Een mega-trend die ons leven radicaal verandert.

Enkele van die oplossingen worden ook in al Bussum toegepast. Bovenverdiepingen die transformeren in werkplekken, winkels worden ateliers, winkels worden woningen, industriebestemmingen krijgen sportieve en culturele functies. Met behulp van de city-manager wordt nagedacht over andere concepten voor een levendig dorpshart en ontstaat nieuwe energie.

Dat winkeluitbreiding op z’n retour is, daar is nu iedereen wel van overtuigd. Terecht besloot de gemeenteraad het plan voor Scapino Nieuwe Brink te stoppen en met inspraak te gaan werken aan een heel nieuw plan.
Een levendig dorpshart hangt ook niet af van alleen maar winkels. Een combinatie van nieuwe functies, ook van tijdelijke aard, kan versterkend werken op de afzonderlijke functies.
Zo ontstaan nieuwe stads- en dorpscentra, die zich niet meer beperken tot het oude concept winkels in ‘het centrum’ en niet in de aanloopstraten. Die hebben daar een nuttige functie en kunnen gewoon blijven bestaan.
Wat ons betreft een bevestiging van de trend waar door ons en ook tijdens de inspraak over het centrum door veel mensen op werd gewezen.

In het boek Pop Up city worden mooie inspirerende voorbeelden genoemd. Stedebouwers doen er naar onze mening goed aan zich niet meer te focussen op langdurige definitieve oplossingen. Beter is het in te spelen op kansrijke ontwikkelingen ook al zijn die van tijdelijke aard. De ervaring leert dat hiermee een dynamische stedebouw ontstaat die veel energie vrijmaakt bij ondernemers, bewoners en organisaties, omdat ze nu ook zelf vorm kunnen geven aan de stad en het dorp.

Ook voor Bussum gloort hoop. Pop Up City kan als inspiratiebron worden gebruikt voor bv het nieuwe plan Scapino Nieuwe Brink. Essentieel is dat daarbij gezocht wordt naar samenwerking en de verlammende angst voor schadeclaims wordt doorbroken. Een actieve regie voor de stad met actieve participatie van burgers en ondernemers, in plaats van een regulerende overheid  met te veel ruimte voor louter commerciële belangen, maakt de stad weer tot wat die moet zijn, broedplaats, ontmoetingsplaats, werk- en woonplaats  en een fijne plek om te zijn.

Luister ook naar het intervieuw met Jeroen Beekmans and Joop de Boer op Radio 1 op 5 juli: http://www.radio1.nl/item/205532-Pop-Up

Geplaatst in Compact centrum, Duurzaamheid, Leegstand | Reacties uitgeschakeld voor Stad verandert fundamenteel door Pop Up cultuur: breed scala van oplossingen voor toenemende leegstand

Nieuwe coalitie Bussum: nieuw plan Scapino

scapino-2De onderhandelingen in Bussum zijn rond. De nieuwe coalitie bestaat uit VVD, PvdA, Groen Links en D66. Een van de eerste activiteiten wordt de behandeling van het postzegelbestemmingsplan Scapino Nieuwe Brink.
Op verzoek van Bussumer Thijs Hendriks bepaalde de Raad van State dat de gemeente Bussum uiterlijk 19 juni een besluit over de vaststelling moet nemen. De gemeente verzuimde dat te doen binnen de wettelijk gestelde termijn.
Voor de vaststelling van het plan is overigens een overeenkomst met de projectontwikkelaar vereist, en een overeenkomst waarin de exploitatie van het plan wordt aangetoond en de planschade is geregeld. Die zijn er niet.
Het college kan naar onze mening dan ook niet anders dan doen dan het plan intrekken en opnieuw beginnen.
Daarmee wordt recht gedaan aan de uitslag van de verkiezingen. In de Gooi en Eembode van 30 januari waren de standpunten te lezen van de verschillende partijen over dit onderwerp. Een goede service van de Gooi en Eembode, want een goed hulpmiddel bij het uiteindelijk bepalen van je stem.
2 van de 4 partijen die aan de coalitie deelnemen (PvdA en D66) gaven aan dat er een nieuw plan moet komen. D66 liet alvast een maquette maken waarin de mogelijkheden van een ander plan werden getoond.
Als we de standpunten vertalen naar de gehele raad dan zijn er 16 van de 23 raadsleden voor een nieuw plan.
Daarmee kan een einde komen aan de lange discussie over het centrumplan.
De uitspraak van de Raad van State verplicht de gemeente Bussum snel een besluit te nemen. Een besluit dat recht moet doen aan de verkiezingsuitslag.
Wij vertrouwen erop dat het college en de raad de verkiezingsuitslag respecteren, rekening houden met de wens van vele Bussumers, en in het belang van de Bussumse ondernemers en bewoners onmiddellijk aan de slag gaat met een nieuw plan. De bouwstenen liggen er. Bussumers denken graag mee. Dit biedt een unieke kans op participatie, enthousiasme en draagvlak voor een goed plan dat de lange controverse in Bussum eindelijk kan beslechten.

Geplaatst in Compact centrum, Democratie | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe coalitie Bussum: nieuw plan Scapino