Verkeer en Verbindingen

Bijeenkomsten op donderdag 6, 13 en 27 september

Samenstelling:

 • A. Soede (gemeente Bussum)
 • W. Scheper (Goudappel Coffeng)
 • I. van Dijk ( gemeente Bussum)
 • J. Krabbendam (BOV)
 • F. Zunnenberg (BPV centrum)
 • J. Sanders (Platform WMO)
 • H. Boermans (directeur)
 • M. Koren (verkeersraad)
 • K. Flink (Fietsersbond)
 • W. Merkx (projectmanager)
 • N. Panday (Elvestia beleggingen)

Verslag vergadering 6 september 2012.

  Aanwezig / Afwezig
Kees Flink ex-raadslid Bussum en actief lid Fietsersbond Aanwezig
Joost Grasso Platform WMO Aanwezig
Maarten Koren Verkeersraad Aanwezig
John Krabbendam (beoogd) voorzitter Bussumse ondernemersvereniging Aanwezig
Willemijn Merkx Betrokken bewoonster Aanwezig
Inge Morreau VvE appartementencomplex Veerplein Aanwezig
Karen Olders VvE appartementencomplex Veerplein Aanwezig
Joop Sanders Platform WMO Aanwezig
Anne Kok Gemeente Bussum Aanwezig
Antoinette Soede Gemeente Bussum Aanwezig
Tim Bunschoten Verkeersadviseur Goudappel Coffeng BV Aanwezig
Willem Scheper Verkeersadviseur Goudappel Coffeng BV Aanwezig
Kim Panday Elvestia Beleggingen Afwezig
Fred Zunnenberg Buurtpreventievereniging centrum Afwezig, met kennisgeving
Ingrid van Dijk Gemeente Bussum Afwezig met kennisgeving
Ben Berends Gemeente Bussum Afwezig met kennisgeving

 

 


Ambitie Gebiedsvisie

De hoofdambitie vanuit de gebiedsvisie is het verhogen van de verblijfskwaliteit in het centrum. Voor de werkgroep Verkeer en verbindingen zijn de volgende ambities van belang:

1. Logische en goede toegankelijke looproutes naar en door het centrum;

2. Auto`s zoveel mogelijk uit het centrum weren: parkeren aan de randen;

3.Verbetering en uitbreiding fietsenstalling.

 

Programma

 • Kennismaking;
 • Toelichting project;
 • Te voet het centrumgebied in;
 • Terugkoppeling wandeling door het centrumgebied;
 • Vervolg en afsluiting.

Doelstelling van de avond

Doelstelling van de avond is inventariseren hoe de verkeerscirculatie kan bijdragen aan een hogere verblijfskwaliteit. Daarbij moet worden gekeken naar de sterke en zwakke punten van in centrum. Door de lokale en verkeerskundige kennis in de werkgroep te combineren is een goede inventarisatie te maken.

Verloop avond

Na een korte toelichting van de ambities uit de gebiedsvisie en de doelstelling van de eerste bijeenkomst gaat de werkgroep snel richting het centrumgebied. Gedurende een wandeling langs de Brinklaan, Veerplein, Veerstraat, Julianaplein Nassaulaan, Nieuwe Brink, Kapelstraat en het Wilhelminaplantsoen worden door de werkgroep de sterke en verbeterpunten door de werkgroep besproken. Terug in het gemeentehuis wordt in de terugkoppeling een opsomming gemaakt van deze punten.

Discussie

De discussie vond vooral plaatst tijdens de wandeling door het centrum. Hierbij kwamen enkele sterke en zwakke punten voor het centrum van Bussum ter sprake:

Sterke punten:

 • Kapelstraat leuk en gezellig;
 • Gehele centrum binnen loopafstand.

Opvallend:

 • Inrichting van de Brinklaan en Veerstraat leidt auto- en fietsverkeer naar hoge snelheid;
 • Vrachtwagens rijden door Kapelstraat (sluiproute).
 Verbeterpunten:

 • “Fietsracebaan” Veerstraat;
 • Overkapping van de luifels boven de winkels in de Veerstaat;
 • Hoogteverschil in de Veerstraat op diverse plekken;
 • Entree vanuit de parkeergarage De Olmen;
 • Herinrichting pleinen Julianaplein, Nieuwe Brink en Wilhelminaplein;
 • Julianaplein hoog potentieel voor horeca: toegang van het centrum;
 • Nieuwe Brink doods en een barrière door het hoogteverschil;
 • Wilhelminaplantsoen: herinrichten van de parkeerplaatsen leidt tot evenveel plekken op minder oppervlakte;
 • Brinklaan anders inrichting, waardoor voor het autoverkeer geen hoge snelheid mogelijk is;
 • Kapelstraat autovrij;
 • Meer fietsparkeerplaatsen aan de randen;
 • Autoparkeren uit het zicht;
 • Fiets en/of autoparkeerplek winkelmedewerkers op andere locatie dan winkelend publiek;
 • Toegang tot het centrum onduidelijk: Vanuit bronpunten (parkeerplekken) geen duidelijke route naar het centrum;
 • Onsamenhangend geheel;
 • Eenduidigheid in het straat meubilair.

Conclusie van de avond

Geconcludeerd wordt dat het centrum van Bussum een hoog potentieel heeft en dat er kansen zijn om de verblijfskwaliteit te verhogen met behulp van de verkeerscirculatie.

 

Doorkijk volgende workshop

In de volgende workshop (donderdag 13 september, 20:00 uur) worden door de werkgroep verschillende oplossingen opgesteld en beoordeeld. Doel van deze bijeenkomst is een selectie te maken van de te beoordelen varianten.

Ideeën voor oplossingen kunnen worden toegestuurd aan Antoinette Soede (a.soede@bussum.nl), zodat deze mee kunnen worden meegenomen in workshop. De derde workshop vindt plaats op donderdag 27 september, hierin worden de verkeerskundige resultaten van de varianten toegelicht.

Bijlage:

 1. Presentatie van 6 september 2012.
 2. Verslag van 6 september.

 

 Verslag Vergadering 13 september 2012

Aanwezig / Afwezig
Maarten Koren Verkeersraad Aanwezig
John Krabbendam (beoogd) voorzitter Bussumse ondernemersvereniging Afwezig
Willemijn Merkx Betrokken bewoonster Afwezig
Inge Morreau VvE appartementencomplex Veerplein Aanwezig
Karen Olders VvE appartementencomplex Veerplein Aanwezig
Joop Sanders Platform WMO Aanwezig
Co van het Woud Seniorenraad Aanwezig
Ben de Veth Betrokken bewoner en initiatiefnemer Centrumvisie Aanwezig
Anne Kok Gemeente Bussum Aanwezig
Antoinette Soede Gemeente Bussum Aanwezig
Tim Bunschoten Verkeersadviseur Goudappel Coffeng BV Aanwezig
Willem Scheper Verkeersadviseur Goudappel Coffeng BV Aanwezig
Kees Flink ex-raadslid Bussum en actief lid Fietsersbond Afwezig, met kennisgeving
Joost Grasso Platform WMO Afwezig
Kim Panday Elvestia Beleggingen Afwezig
Fred Zunnenberg Buurtpreventievereniging centrum Afwezig, met kennisgeving
Ingrid van Dijk Gemeente Bussum Aanwezig
Ben Berends Gemeente Bussum Afwezig, met kennisgeving
Ambitie Gebiedsvisie
De hoofdambitie vanuit de gebiedsvisie is het verhogen van de verblijfskwaliteit in het centrum. Voor de werkgroep Verkeer en verbindingen zijn de volgende ambities van belang:
1. Logische en goede toegankelijke looproutes naar en door het centrum;
2. Auto`s zoveel mogelijk uit het centrum weren: parkeren aan de randen;
3. Verbetering en uitbreiding fietsenstalling.
Programma
• Terugkoppeling vorige week en projectgroep ‘Groen’ en ‘Levendig Centrum’;
• Inspirerende voorbeelden;
• Uiteengaan in twee thema/gebiedgroepen;
• Terugkoppeling vanuit de thema/gebiedgroepen;
• Vervolg en afsluiting.
Doelstelling van de avond
Doelstelling van de avond is het formuleren van drie alternatieven voor de auto- en fietscirculatie in het centrum die bij kunnen dragen aan het verhogen van de verblijfskwaliteit.
Verloop avond
Uit de terugkoppeling van de projectgroepen ‘Groen’ en ‘Levendig centrum’ is op te maken dat er veel overeenkomsten zijn binnen de projectgroepen. In deze groepen komt naar voren dat de pleinen een belangrijke rol gaan spelen voor het centrum. Daarbij is het van belang dat er een samenhangend plan moet komen met een duidelijke visie, waarbij het onderscheidend vermogen in de regio groot is.
Na de terugkoppeling laat Willem voorbeelden van verschillende shared space locaties en fietsstraten in Nederland, waarna Anne de combinatie van het fietsverkeer en voetgangers in Den Bosch toelicht. (Reactie op de vraag hoe het in Den Bosch is geregeld voor blinden en slechtziende is meegestuurd in de bijlage). Met de voorbeelden in het achterhoofd gaat de projectgroep uiteen in twee groepen. De eerste groep richt zich op het autoverkeer en de Brinklaan en de tweede groep op het fietsverkeer in de Veerstraat. Na deze werksessies is er een plenaire terugkoppeling, waarin de resultaten van de sessies worden besproken.

Discussie
In de werksessies zijn eerste de zwakke fiets- en autoverbindingen opnieuw benoemd. Hieruit komt naar voren dat de fietser op de Veerstraat voor overlast zorgt: door de hoge snelheid en het niet bewust zijn van de voetgangers. Op de Brinklaan is de route van zuid naar noord geen prettige fietsroute, doordat er geen uitwijkmogelijkheden zijn en het autoverkeer van noord naar zuid geen rekening houdt met de fietsers.
Als zwakke plek voor het autoverkeer is de Olmenlaan benoemd, deze moet geschikter worden voor het autoverkeer. Daarnaast laat ook de parkeerverwijzing te wensen over, dit zou de verkeerscirculatie in het centrum kunnen verbeteren. Daarnaast is er voor het autoverkeer de wens uitgesproken om de Kapelstraat autovrij te maken en de bus over de Brinklaan te behouden.
Voor de fietser zijn door de werkgroep twee varianten bedacht. Hierbij is voornamelijk gekeken naar oplossingen voor de oost west verbinding via de Veerstraat:
1a Minder regulering fietsers in de Veerstraat (shared space). Ook route via de Olmenlaan
faciliteren (voor drukke dagen)
1b Minder regulering fietsers in de Veerstraat, Nassaulaan en Havenstraat (shared space). Ook route via de Olmenlaan faciliteren (voor drukke dagen)
2 Fietser via de Olmenlaan en fietsroute via de Veerstraat bemoeilijken
• De eerste oplossing is het bieden van een alternatief via de Olmenlaan. De riolering in de
Olmenlaan moet binnenkort worden vervangen, waarna de straat heringericht kan worden. Hierin kan een goede fietsvoorziening worden gerealiseerd. Daarbij zal de fietsroute via de Veerstraat voor de fietser moeten worden bemoeilijkt.
• Het tweede alternatief gaat om het spreiden van de fietsers door de straten (Veerstraat,
Nassaulaan en Havenstraat) als shared space in te richten. Hierdoor kan het fietsverkeer op de rustige dagen gebruik maken van de kortste route en tijdens de drukke winkeldagen in het centrum omrijden via de Olmenlaan.
Voor het autoverkeer zijn door de werkgroep drie varianten opgesteld:
0+ Huidige situatie met toekomstige verkeersintensiteiten (referentievariant)
1 Brinklaan autoluw
2a Brinklaan afsluiten tussen de Olmenlaan en Veerstraat
2b Brinklaan afsluiten tussen de Olmenlaan en Veerstraat en een éénrichtings verkeerring
toevoegen op de Kloosterweg en Herenstraat
Conclusie van de avond
De algemene veronderstelling is dat met enkele verkeerskundige ingrepen de leefkwaliteit en het verblijfsklimaat van het centrum zeer zeker verhoogd kunnen worden.
Doorkijk volgende workshop
Voor de volgende workshop (donderdag 27 september, 17:30 uur) worden door Goudappel Coffeng de voorgestelde oplossingen verder uitwerkt. Vervolgens worden de varianten voor het autoverkeer verkeerskundig doorgerekend met het dynamische verkeersmodel.
Ideeën of andere opmerkingen op basis van de tweede werkgroep kunnen worden toegestuurd aan Antoinette Soede (a.soede@bussum.nl), zodat deze mee kunnen worden meegenomen in de uitwerking van de varianten. De derde workshop vindt plaats op donderdag 27 september, hierin worden de verkeerskundige resultaten van de varianten toegelicht.
Bijlage:
1. Mail van Willemijn Merkx
2. Reactie gemeente Den Bosch over voorzieningen blinden en slechtzienden
3. Presentatie van 14 september 2012

Bijlage 1 Mail Willemijn Merkx
“De hoofdambitie vanuit de gebiedsvisie is het verhogen van de verblijfskwaliteit in het centrum. Voor de werkgroep Verkeer en verbindingen zijn de volgende ambities van belang:”
1. Logische en goede toegankelijke looproutes naar en door het centrum;
Vraag: wordt hierbij gewerkt met scenario’s? Dwz: als er parkeergarage komt op plaats X, zal dit de looproute uiteraard beïnvloeden. NB: de combi voetgangers/fietsers op het kleine stukje naar Wilhelminaplantsoen (hoek bij Halfords) zou per direct moeten worden aangepakt. Dit is ronduit gevaarlijk
2. Auto`s zoveel mogelijk uit het centrum weren: parkeren aan de randen;
Opm: door de aanwezigen werd direct gezegd dat dit niet mogelijk is. Dit soort pseudooplossingen zouden niet gehandhaafd moeten worden in stukken. Alleen oplossingen met potentie en argumenten/bewijzen. Nu lijkt het een oplossing maar is het niet
Vraag: deze ambitie ook in scenario’s en doelgroepen aanpakken. Doelgroep 1 is bijv. auto’s
van niet inwoners (meer klanten voor de winkeliers) Zij rijden een andere route (welke?) dan de inwoners zelf (doelgroep 2). Derde doelgroep verkeer is bijv. vrachtauto’s en openbaar vervoer etc.
Vraag: Wat is de horizon van het centrumplan? Ook al rekening houden met tunnel onder het spoor en Marienburg? Als van dit laatste binnen nu en 2 jaar een strook grond gekocht of gehuurd kan worden, zou dit al extra ruimte kunnen geven voor routering verkeersstromen in het centrum
3. Verbetering en uitbreiding fietsenstalling.
Opm: dit zal de voetgangers alleen verlichting brengen als het niet parkeren van fietsen op de looproute maar vooral het NIET fietsen in de looproutes wordt gehandhaafd. Op dit moment wordt dagelijks (door alle soorten en leeftijden) gefietst op de looproutes want er is geen enkele handhaving weet ik uit ervaring.

Bijlage 2 Reactie gemeente Den Bosch over voorzieningen blinden en slechtzienden
Joris van Esch, ontwerper buitenruimte, geeft aan dat het meeste gebruik gemaakt wordt van de gevels. Dit betekent dat er voor gezorgd moet worden dat er geen fietsen tegen de gevels staan en dat er ook geen uitstallingen staan.
Voor de fietsers hebben ze op strategische plekken rijen Tulips (soort fietsenrekken) staan en voor de uitstallingen hebben ze een uitstallingen beleid opgesteld waarmee geregeld is dat er geen uitstallingen mogen (helemaal niet!)
Er wordt alleen een geleide lijn toegepast waar de gevels niet voldoen en waar oversteeksituaties zijn. Dit doen zij met tegels die qua stijl passen in de inrichting (maatwerk).
Verder gaf hij aan dat we gerust contact op kunnen nemen met het Gehandicapten Platform Den Bosch om te vragen wat ze ervan vinden.

Bijlagen:

1. CPresentatie van de 2e bijeenkomst.

2. Verslag van de tweede bijeenkomst.

Verslag Werkgroep Verkeer en Verbindingen d.d. 27 september 2012
Aanwezig / Afwezig
Maarten Koren Verkeersraad Aanwezig
John Krabbendam (beoogd) voorzitter Bussumse ondernemersvereniging Aanwezig
Willemijn Merkx Betrokken bewoonster Aanwezig
Karen Olders VvE appartementencomplex Veerplein Aanwezig
Joop Sanders Platform WMO Aanwezig
Co van het Woud Seniorenraad Aanwezig
Fred Zunnenberg Buurtpreventievereniging centrum Aanwezig
Anne Kok Gemeente Bussum Aanwezig
Antoinette Soede Gemeente Bussum Aanwezig
Tim Bunschoten Verkeersadviseur Goudappel Coffeng BV Aanwezig
Willem Scheper Verkeersadviseur Goudappel Coffeng BV Aanwezig
Kees Flink ex-raadslid Bussum en actief lid Fietsersbond Aanwezig
Joost Grasso Platform WMO Aanwezig
Ingrid van Dijk Gemeente Bussum Aanwezig
Inge Morreau VvE appartementencomplex Veerplein Afwezig
Ben de Veth Betrokken bewoner en initiatiefnemer Centrumvisie Afwezig
Kim Panday Elvestia Beleggingen Afwezig
Fred Zunnenberg Buurtpreventievereniging centrum Afwezig, met kennisgeving
Ben Berends Gemeente Bussum Afwezig, met kennisgeving
Programma
• Terugkoppeling werkgroepen;
• Terugkoppeling vorige sessie;
• Conclusies varianten met behulp van dynamisch model;
• Opstellen conclusies en aanbevelingen centrumplan.
Korte terugblik overige werkgroepen
Vanuit de overige werkgroepen zijn de volgende onderwerpen van belang voor de werkgroep Verkeer:
Groen• Volgende week volgen de conclusies
Parkeren • Fietsparkeerplekken nabij de entrees én in de winkelstraten van het centrum
• Betere bewegwijzering
• Flexibele parkeerplaatsen voor fietsen, bijvoorbeeld door een parkeervak in te richten voor fietsen.
• Bij realisatie nieuwe parkeerplaatsen ontwerpeisen voor groen stellen.
Levendig centrum • Kerngebied van het centrum vrijmaken van maaiveldparkeren
• Kernwinkelgebied autovrij en geen parkeerplaatsen
• Wilhelminaplantsoen gezelliger maken, verwijderen parkeerplaatsen
Wonen • Parkeernorm loslaten bij wonen boven winkels
• Goede fietsparkeermogelijkheden realiseren voor bewoners
• Entrees aan de straten leggen
Compact centrum • Kernwinkelgebied vastgesteld
• Aan randen wonen versterken

Terugkoppeling vorige sessie
In de tweede bijeenkomst zijn verschillende varianten opgesteld voor de fiets en het autoverkeer. De varianten voor het fietsverkeer richten zich met name op de fietsroute door de Veerstraat. In het kader hiervan zijn drie varianten opgesteld:
1a Minder regulering fietsers in de Veerstraat (shared space). Ook route via de Olmenlaan
faciliteren (voor drukke dagen)
1b Minder regulering fietsers in de Veerstraat, Nassaulaan en Havenstraat (shared space). Ook route via de Olmenlaan faciliteren (voor drukke dagen)
2 Fietser via de Olmenlaan en fietsroute via de Veerstraat bemoeilijken
Voor het autoverkeer zijn drie varianten opgesteld:
0+ Huidige situatie met toekomstige verkeersintensiteiten (referentievariant)
1 Brinklaan autoluw
2a Brinklaan afsluiten tussen de Olmenlaan en Veerstraat
2b Brinklaan afsluiten tussen de Olmenlaan en Veerstraat en een éénrichtings verkeerring
toevoegen op de Kloosterweg en Herenstraat
Conclusies varianten met behulp van dynamisch model
Fiets
De varianten voor het fietsverkeer zijn op drie aspecten vergeleken met de huidige situatie, dit is in de onderstaande tabel weergegeven:

Uit de tabel, en vanuit de werkgroep, komt variant 1a naar voren als beste variant. De fietsers in de Veerstraat zijn het grootste fietsprobleem. Door minder regulering toe te passen en de fietsers beter bewust te laten zijn van de aanwezigheid van de voetgangers, is dit probleem te verminderen. Het alternatief waarin fietsers ook in de Nassaulaan worden toegestaan is niet wenselijk. De werkgroep wil dat de huidige situatie in de Nassaulaan wordt gehandhaafd. Voor de drukke winkeldagen moet het fietsverkeer een alternatief worden geboden, een route via de Olmenlaan lijkt hiervoor het meest geschikt. De Olmenlaan moet dan ingericht worden met fietsstroken.
Auto
De varianten voor het autoverkeer zijn op vier aspecten vergeleken ten opzichte van de 0+ situatie. Dit is de situatie met toekomstig verkeer, waarbij geen aanpassingen aan het netwerk gedaan worden.

In de tabel is te zien dat door het autoluw maken of knippen van de Brinklaan de doorstroming van het centrum gebied verslechterd, dit is waar te nemen in het dynamische model. Daartegenover staat dat de kwaliteit van het winkelgebied verbeterd door het verlagen van de barrière werking van de Brinklaan, door deze autoluw te maken of te knippen.
In het model is te zien dat de rotondes op de Kerkstraat (bij de Landstraat en de Brinklaan) vastlopen.
Ook verslechtert de doorstroming bij de spoorwegovergang bij de Meerweg, doordat meer verkeer van deze oversteek gebruik gaat maken. Het omdraaien van de richting van het eenrichtingsverkeer op de kloosterweg maakt het mogelijk een deel van het autoverkeer van de Brinklaan over te nemen en versterkt de parkeerroute in het centrum. Daarnaast vergroot het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Herenstraat de verkeersveiligheid in deze smalle straat.
Opstellen conclusies en aanbevelingen centrumplan
Doelstelling van de avond is conclusies te trekken die worden meegenomen in het centrumplan. De volgende onderwerpen worden behandeld:
1. Entrees centrum
2. Toegankelijkheid centrum
3. Looproute centrum
4. Fietsroutes centrum
5. Aanpak barrières
Entrees centrum
De entrees van het centrum moeten versterkt worden. Het invoeren van een verwijssysteem naar de parkeerlocaties zal hier zeer zeker bij helpen. Daarnaast moet worden overwogen of het voor de kwaliteit van het winkelgebied en leefbaarheid van het centrum wenselijk is alle entrees te behouden.
Het afsluiten van de Havenstraat en Kapelstraat voor auto- en vrachtverkeer verhoogt de kwaliteit van dit gebied en behoort daarom tot de mogelijkheden.
Toegankelijkheid centrum
De toegankelijkheid in het centrum laat te wensen over. Door de hoogte verschillen op de trottoirs, aanwezigheid van straatmeubilair op de looproutes, uitstallingen van winkels en de barrière werking van Brinklaan en de Veerstraat zijn er veel belemmeringen in het centrum. Daardoor is de toegankelijkheid van het gehele gebied voor de voetganger en fietser beperkt. Het is daarom wenselijk de hoogte verschillen zo veel mogelijk te verwijderen, het niet noodzakelijke straatmeubilair te verwijderen, strenger te handhaven op de uitstallingen van winkels en de barrièrewerking van de Brinklaan en Veerstraat te verlagen.
Looproute centrum
Zoals bij de toegankelijkheid is aangeven zijn de looproutes in het centrum niet optimaal. In de Nassaulaan en Nassaustraat heerst een goed klimaat voor de voetganger, echter vormen de uitstallingen van winkels hier nog wel eens problemen. Bij de oversteek van de Nassaulaan naar de Havenstraat vormt de Brinklaan en het straatmeubilair in de Havenstraat een barrière voor de voetgangers. Door de hoogte verschillen en de inrichting die gericht is op fietser in de Veerstraat, is wandelen daar alles behalve plezierig. Het is van belang de straten in de winkelacht zo te verbinden dat de looproutes duidelijk en toegankelijk zijn.
Fietsroutes centrum
De hoofdfietsroutes in het centrum gaan via de Veerstraat en het Wilhelminaplantsoen (voor het oostwestverbinding) en via de Brinklaan (voor het noord-zuidverbinding). De inrichting van de Veerstraat zorgt ervoor dat de fietsers een barrière zijn voor de voetgangers in dit gebied. De noordzuidverbinding over de Brinklaan brengt weinig problemen met zicht mee, de aanwezigheid van de auto en de beperkte uitwijkmogelijkheden op de Brinklaan zorgen ervoor dat de zuid-noordverbinding
voor de fietsers op de Brinklaan niet optimaal is. Voor het fietsverkeer is een snelle alternatieve oostwest fietsroute (via de Olmenlaan of Veldweg) wenselijk, op deze manier is er op de drukke winkeldagen een alternatieve route beschikbaar. Voor het zuid-noord fietsverkeer is het wenselijk dat de Brinklaan meer op het fietsverkeer gericht is. Een eventueel alternatief is al beschikbaar, via de Landsstraat.
Aanpak Barrières
Brinklaan:
Om de barrièrewerking van de Brinklaan te verlagen, wordt de verkeersintensiteit en de snelheid op de Brinklaan verlaagd. Dit is mogelijk door de Brinklaan autoluw in te richten of het afsluiten van de Brinklaan tussen de Olmenlaan en de Veerstraat. Hierdoor is het mogelijk de winkelgebieden ten westen en oosten van de Brinklaan met elkaar te verbinden en de winkel acht te creëren. Een mogelijke optie hierbij is het gefaseerd invoeren van de knip. Hierbij wordt in eerste instantie de Brinklaan autoluw ingevoerd. Tijdens de drukke winkeldagen is het mogelijk de Brinklaan af te sluiten met behulp van een beweegbaar obstakel. Door te experimenteren met de afsluitingstijden kan de
ideale situatie worden vastgesteld. Hierbij is van belang dat de automobilisten voortijdig goed worden geïnformeerd of de Brinklaan wel of niet is afgesloten.
Veerstraat:
In de huidige inrichting is de Veerstraat voornamelijk gericht op de fietser. De brede strook asfalt zorgt ervoor dat de fietsers met hoge snelheid door de Veerstraat kunnen rijden. Dit vergroot de verkeersonveiligheid van het oversteken van de Veerstraat voor voetgangers. Door minder regulering toe te passen op de Veerstraat, door middel van het Shared Space concept, en de hoogte verschillen te verminderen, worden de fietser en de voetganger gelijkwaardig in deze straat. Dit zorgt voor een betere bewustwording van de gebruikers van de aanwezigheid van andere gebruikers. Om de fietsers tijdens de drukke winkeldagen een alternatief te bieden is het aanleggen van fietsstroken op de Olmenlaan een alternatief.
Aanbeveling
Vanuit de werkgroep verkeer en verbindingen is de aanbeveling om de Brinklaan autoluw in te richten met een beweegbaar obstakel wat het mogelijk maakt de Brinklaan af te sluiten. Het omkeren van de richting op de Kloosterweg maakt het mogelijk een deel van het verkeer dat in de huidige situatie over de Brinklaan gaat, op te vangen. Daarnaast is een hierdoor mogelijk een duidelijke parkeerroute rondom het centrum te faciliteren. Hierbij is het van belang dat het kruispunt tussen de Olmenlaan en Brinklaan zo wordt ingericht dat de doorgaande route via de Olmenlaan gaat. Het autoluw maken van de Brinklaan zal voor meer verkeer zorgen op de Landsstraat en Kerkstraat. De rotondes op deze straten zullen dus zwaarder belast worden. Omdat deze in de huidige spitsperiodes al zwaar beslast zijn, is een optimalisatie van deze rotondes van groot belang. Er is
bijvoorbeeld geopperd om het rechtsafslaand verkeer een eigen route te geven. Voor het fietsverkeer is de aanbeveling vanuit de werkgroep verkeer en verbindingen om de Veerstraat in te richten vanuit het ‘Shared Space’ concept. Hierdoor bestaat er meer bewustzijn bij de gebruiker van de aanwezigheid van de andere gebruikers, waardoor er meer rekening met elkaar gehouden wordt. Daarbij wordt ook voorgesteld om als alternatief een snelle fietsroute over de Olmenlaan en de Veldweg te faciliteren. Op deze manier heeft de fietser de keuze om op drukke winkeldagen een route buitenom te nemen.

Ten aanzien van het verslag heb ik betreffende de aanbevelingen een viertal opmerkingen:

 • De werkgroep heeft onomwonden gekozen voor het autoluw maken van (een deel van) de Brinklaan (variant 1); Ik heb daar nog de  suggestie aan toegevoegd om de Brinklaan in te richten als fietsstraat, zodat de rol die de auto inneemt duidelijk geregeld is.
 • De Brinklaan zou volgens het concept van Shared Space ingericht worden waarbij de mogelijkheid open blijft om op drukke tijden (bijvoorbeeld op zaterdag) deze straat af te sluiten. Met name op zaterdag zou dat kunnen omdat er dan van een geheel andere verkeerssamenstelling sprake is. Hierbij is bij mijn weten niet gesproken over een beweegbaar obstakel.
 • Pas 10 minuten voor het einde van de derde bijeenkomst kwam het mogelijk invoeren van eenrichtingsverkeer van de Herenstraat ter sprake. Opgemerkt werd dat we natuurlijk niet in de laatste tien minuten een dergelijke cruciale beslissing zouden kunnen nemen. Terecht lijkt mij want de impact van een dergelijke maatregel heeft gevolgen voor alle verkeerswegen in en rond het centrum. Het bevreemdt mij dat wij in de voorgeschotelde modellen alleen maar verkeer van Zuid naar Noord op de Kloosterweg te zien kregen, terwijl in de aanbevelingen de rijrichting omgekeerd is.
 • Met de keuze van de werkgroep voor variant 1 van het autoverkeer vervalt de op voorhand vertoonde voorkeursvariant van bureau Goudappel Coffeng.  In de aanbevelingen is hiervan niets terug te vinden, integendeel zelfs!

 Ik stel het op prijs om deze opmerkingen aan het verslag toe te voegen.   Kees Flink
Bijlage:
1. Presentatie van 27 september 2012

Bijlage 1 Mail Willemijn Merkx
“De hoofdambitie vanuit de gebiedsvisie is het verhogen van de verblijfskwaliteit in het centrum. Voor de werkgroep Verkeer en verbindingen zijn de volgende ambities van belang:”
1. Logische en goede toegankelijke looproutes naar en door het centrum;
Vraag: wordt hierbij gewerkt met scenario’s? Dwz: als er parkeergarage komt op plaats X, zal dit de looproute uiteraard beïnvloeden. NB: de combi voetgangers/fietsers op het kleine stukje naar Wilhelminaplantsoen (hoek bij Halfords) zou per direct moeten worden aangepakt. Dit is ronduit gevaarlijk
2. Auto`s zoveel mogelijk uit het centrum weren: parkeren aan de randen;
Opm: door de aanwezigen werd direct gezegd dat dit niet mogelijk is. Dit soort pseudooplossingen zouden niet gehandhaafd moeten worden in stukken. Alleen oplossingen met potentie en argumenten/bewijzen. Nu lijkt het een oplossing maar is het niet
Vraag: deze ambitie ook in scenario’s en doelgroepen aanpakken. Doelgroep 1 is bijv. auto’s
van niet inwoners (meer klanten voor de winkeliers) Zij rijden een andere route (welke?) dan de inwoners zelf (doelgroep 2). Derde doelgroep verkeer is bijv. vrachtauto’s en openbaar vervoer etc.
Vraag: Wat is de horizon van het centrumplan? Ook al rekening houden met tunnel onder het spoor en Marienburg? Als van dit laatste binnen nu en 2 jaar een strook grond gekocht of gehuurd kan worden, zou dit al extra ruimte kunnen geven voor routering verkeersstromen in het centrum
3. Verbetering en uitbreiding fietsenstalling.
Opm: dit zal de voetgangers alleen verlichting brengen als het niet parkeren van fietsen op de looproute maar vooral het NIET fietsen in de looproutes wordt gehandhaafd. Op dit moment wordt dagelijks (door alle soorten en leeftijden) gefietst op de looproutes want er is geen enkele handhaving weet ik uit ervaring.

Bijlage 2 Reactie gemeente Den Bosch over voorzieningen blinden en slechtzienden
Joris van Esch, ontwerper buitenruimte, geeft aan dat het meeste gebruik gemaakt wordt van de gevels. Dit betekent dat er voor gezorgd moet worden dat er geen fietsen tegen de gevels staan en dat er ook geen uitstallingen staan.
Voor de fietsers hebben ze op strategische plekken rijen Tulips (soort fietsenrekken) staan en voor de uitstallingen hebben ze een uitstallingen beleid opgesteld waarmee geregeld is dat er geen uitstallingen mogen (helemaal niet!)
Er wordt alleen een geleide lijn toegepast waar de gevels niet voldoen en waar oversteeksituaties zijn.
Dit doen zij met tegels die qua stijl passen in de inrichting (maatwerk). Verder gaf hij aan dat we gerust contact op kunnen nemen met het Gehandicapten Platform Den Bosch om te vragen wat ze ervan vinden.

Advertentie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s