Wonen in het centrum

Werkgroep Wonen in het centrum 18 september 2012

Aanwezig / Afwezig
Jan van der Hoef Alliantie – bouwkundige Aanwezig
Oscar Higler Betrokken inwoner – projectontwikkelaar Heijmans Aanwezig
Daan Kuperus Buteo Real Estate – beheerder panden centrum Aanwezig
Marco van der Schoor Centrumprojecten – Projectontwikkelaar Scapino Aanwezig
Dirk de Vries Betrokken inwoner Aanwezig
Ben de Veth Betrokken inwoner Aanwezig
Hans Roelofse Muzikant, schoonheid leefomgeving Aanwezig
Theo Fambach Seniorenraad / Architect Aanwezig
M. Krijgsfabriek Buteo Real Estate – beheerder panden centrum Aanwezig
Jeroen Bouwman Alliantie – ontwikkeling Aanwezig
Egbert Kalle Adviseur SOAB Aanwezig
David de Jong Gemeente Bussum Aanwezig
Liza Beenke Gemeente Bussum Aanwezig
Antoinette Soede Gemeente Bussum Aanwezig
John Krabbendam BOV Afwezig, zonder kennisgeving
Ambitie Gebiedsvisie
De hoofdambitie vanuit de gebiedsvisie is het verhogen van de verblijfskwaliteit in het centrum. Voor de werkgroep Wonen in het centrum zijn de volgende ambities van belang:
• Versterken van de belevingswaarde van de historische bebouwing
• Het creëren van zachte, geleidelijke overgangen van publieke naar private ruimte door
bijvoorbeeld tuinen, serres, terrassen of loggia’s
• Ontmoetingsplekken creëren in openbare ruimte
• Auto’s zoveel mogelijk uit het centrum weren: parkeren aan de randen
• Verbetering en uitbreiding van fietsenstallingen
• Wonen toevoegen in het centrum (nieuwbouw, wonen boven winkels)
Programma
• Voorstelronde;
• Aanleiding uit de gebiedsvisie;
• Presentatie Egbert Kalle
• Workshop;
• Conclusies workshop;
• Vervolg en afsluiting.
Doelstelling van de avond
Het project wonen boven winkels wordt nieuw leven ingeblazen. De nieuw aangestelde dorpsmanager kan ook hierin een rol krijgen. Met de eigenaren wordt gesproken over de voordelen van het realiseren van woningen boven winkels. Het behoud van de historische gevels kan door de gebruikswijziging verbeteren en voor eigenaren zijn nieuwe verdienmodellen mogelijk. Op welke manier kan de gemeente hierin faciliteren. Doelstelling is het wonen in het centrum van de gemeente beter te faciliteren (in samenwerking met de dorpsmanager) en daaruit voortvloeiend het project Wonen boven
winkels nieuw leven inblazen.
Verloop avond
Na de presentaties van gemeente Bussum en SOAB worden er een aantal vragen in een
rondetafelgesprek behandeld. Het zijn de volgende vragen:
1. Waar liggen de mogelijkheden om wonen in het centrum te versterken?
2. Op welke criteria zou de gemeente initiatieven moeten toetsen en faciliteren?
3. Wonen en parkeren zijn gekoppeld, hoe zouden we hiermee om moeten gaan?
4. Welke aanvullende functies zijn nodig voor een hoge kwaliteit van wonen in het centrum?
5. Valt de ambitie van meer levendigheid te rijmen met het toevoegen van woonfuncties?
6. Welke rol zou de dorpsmanager kunnen spelen bij wonen in het centrum?

Conclusie van de avond – Wonen in het centrum
Hoe krijg je een vitaal en levendig centrum?
Het centrum van Bussum moet een levendig en vitaal centrum worden. Een levendig en vitaal centrum kenmerkt zich door een multifunctionele invulling. Naast winkels en horeca zijn er ook sociale en woonfuncties te vinden. Het wonen in het centrum wordt extra gewaardeerd omdat er dan ook buiten sluitingstijd van de winkels levendigheid is. De woonfunctie in het centrum van Bussum kan versterkt worden, waardoor het meer bijdraagt aan een dit vitale centrum. Wonen in het centrum draagt ook bij aan het behoud van bestaande panden. Bij gebruik van de panden als woning, gaan eigenaren hun
panden ook beter onderhouden.
Waar kan gewoond worden?
Er kan overal in het centrum gewoond worden. Boven de winkels is er vaak voldoende ruimte om appartementen of studio’s te realiseren. Ook kan gekeken worden naar de lege ‘gaten’ in het centrum of verdiepingen op éénlaagse gebouwen (bijv. AH aan de Veerstraat). Daarnaast zijn er een aantal locaties in het centrum die in aanmerking komen voor nieuwbouw, zoals het parkeerterrein De Veldweg, Mariënburg en het Scapinoterrein.
In het kernwinkelgebied wordt voornamelijk gesproken over wonen boven winkels. Aan de randen van het centrum zou ook op de begane grond gewoond kunnen worden. Soms is het hier zelfs makkelijker om een heel pand tot appartementencomplex te maken. Dit geldt o.a. voor de Herenstraat, de Kerkstraat en de Vlietlaan. Het is vooral belangrijk om te ervaren dat je vanuit de woonmilieus een centrum binnenkomt. (het risico van wonen op de begane grond in aanloopstraten is dat de uitstraling overdag stil en gesloten is waardoor er uiteindelijk geen sprake meer is van een aanloopstraat, maar meer een woonstraat met hier en daar (mogelijk misplaatst) een winkel!)
Wat is nodig voor een goede woonomgeving?
Een goede leefomgeving draagt bij tot een fijne woonomgeving. Het centrum van Bussum is behoorlijk versteend. Door goed te kijken naar het centrum kan een verbeterslag worden verkregen door op een goede en zorgvuldige wijze groen toe te voegen aan het centrum. De in de gebiedsvisie genoemde tuindorpgedachte hoort hiervoor de leidraad te worden. Vooral de inrichting van de ontmoetingsplekken, de pleinen, kan hieraan bijdragen. Ook het wijzigen van het type gekozen bestrating kan het harde karakter wijzigen. Het inrichten van een park bij Mariënburg kan de functie van een buitenruimte direct aan huis overnemen.
De huidige leegstand van de winkels bevorderd ook geen kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Daarnaast moet goed gekeken worden naar berging van fietsen, scootmobiels en afvalcontainers. Wanneer deze niet op de locatie opgelost kan worden, kan gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals dubbelgebruik van openbare fietsenstallingen en ondergrondse afvalcontainers. Daarnaast moet opgelet worden dat er minder borden van winkeliers op straat komen te staan. Dit levert een verrommeling van het straatbeeld op, wat de woonomgeving detoneert.
Naast vermindering van de verrommeling is het ook van belang de gevels van de panden te verbeteren. We moeten zorgvuldig omgaan met ons historisch erfgoed. Het is een kans om met wonen in het centrum de bestaande panden te renoveren. Probeer weer eenheid te brengen waardoor een hoger en ruimer beeld ontstaat wat een aangenamere verblijfsomgeving creëert.
Hoe wordt de ontsluiting geregeld?
De ontsluiting van woningen boven winkels kan individueel of gezamenlijk worden opgelost.
Vluchtwegen moeten goed worden aangelegd. Wanneer woningen via een deur aan de straat worden ontsloten heeft dat de voorkeur. Ook hierdoor ontstaat weer meer levendigheid op straat. Je kan als gemeente er voor kiezen geen sloopvergunningen meer af te geven voor bestaande ontsluitingen van bovengelegen verdiepingen aan de straatzijde, zeg maar wanneer de winkel dat gat wil gebruiken voor een etalage. Eventueel kun je voorstellen dat winkels standaard ruimte vrij moeten maken voor een opgang naar boven.
Wie gaat er wonen in het centrum?
Wonen in het centrum zou toegankelijk moeten zijn voor alle doelgroepen. Uit ervaring blijkt dat in het centrum, waar ook veel horeca is, vooral jongeren (25-35) neerstrijken. Zij kunnen volop gebruik maken van de voorzieningen in het centrum en hebben over het algemeen minder last van de overlast door de horeca. Aan de randen van het centrum kan dan vooral ingezet worden op senioren. Hier is de drukte van het centrum al aan het afnemen en kan een fijn woonmilieu met voorzieningen dicht bij huis voor ouderen ontstaan. Voor de woonfunctie moet ook nagedacht worden over de frequentie van
evenementen en het geluidsaspect hiervan.
Wat kan de gemeente doen om wonen in het centrum te stimuleren?
Bij wonen boven winkels moet goed gekeken worden naar het belang van wonen in het centrum. Wanneer de gemeente hier voor kiest, kunnen aspecten uit het bouwbesluit van minder belang worden geacht. Zaken als (brand)veiligheid, constructies en voorzieningen t.b.v. scheiding van functies blijven natuurlijk zeer belangrijk en moeten goed geregeld zijn. Maar andere voorwaarden kunnen, afhankelijk van de situatie, losgelaten worden. Het gaat uiteindelijk om een verbetering van de algehele woonomgeving in het centrum.
Naast de regelgeving is het van groot belang dat de gemeente transparant is en dat alle medewerkers bekend zijn met de afspraken voor dit soort ontwikkelingen.
Parkeren in het centrum
De gemeente hanteert ook regelgeving omtrent parkeren bij wonen boven winkels. Bij het realiseren van studio’s voor jongeren in het centrum zou kunnen worden uitgegaan dat deze regelgeving niet gehanteerd wordt. De ligging van Bussum aan het spoor biedt een uitgelezen kans om jongeren te stimuleren met de trein te gaan en de fiets te gebruiken. Het is mogelijk om bij wonen in het centrum het parkeren op eigen terrein los te laten, maar wel afspraken te maken over een goede fietsenberging. Wanneer mensen toch een auto willen parkeren, moeten ze zelf een oplossing verzinnen. Hierdoor wordt de auto steeds meer uit het straatbeeld verdreven en worden de ontwikkelingen haalbaar.
Hoe kan de dorpsmanager bijdragen aan wonen in het centrum?
De dorpsmanager moet vooral bekend zijn met eigenaren / beleggers van de panden in het centrum, waar mogelijkheden zijn voor het toevoegen van woningen. Door een goede vertrouwensband met deze doelgroep te krijgen, kunnen initiatieven van de grond komen. De dorpsmanager moet daarnaast ook een goede band hebben met de ambtenaren van de gemeente. De begeleiding van de initiatiefnemer is hierbij zeer belangrijk. De dorpsmanager heeft daarnaast een signaleringsfunctie.
Wanneer de woonomgeving dreigt te verwaarlozen, dient er ingegrepen te worden.
Vervolg
De resultaten van deze workshop worden meegenomen in de andere workshops. Uiteindelijk worden alle resultaten verwerkt in het centrumplan.
Bijlagen:
1. Ingezonden reactie van de heer De Vries
2. Presentatie Gemeente Bussumvan 18 september 2012.
3.  Presentatie SOAB van 18 september 2012.
10 stappen.

Bijlage 1 Ingezonden reactie de heer De Vries
beste mevrouw Soede,
Na een inspirerende avond kreeg ik later toch een beetje onaf gevoel.
Door de opzet van de avond en de dynamiek van de gesprekken zijn er voor mij toch een aantal dingen ondergesneeuwd .
Voor mij is nieuwbouw met winkels op dit moment geen optie zolang er een substantiële leegstand is.
Nieuwbouw winkelpanden zullen in het mooiste geval verhuurd worden maar elders in het centrum de leegstand versterken. De tendens is dat er de komende jaren meer leegstand komt. In de paar maanden dat ik meepraat over het centrum zijn er weer een aantal lege plekken bijgekomen.
Op de plek van Scapino stond in een ver verleden een villa met een tuin met grote bomen. De laatste jaren voor de sloop was deze villa een verzorgingstehuis voor ouderen. Kijk naar het verleden en denk aan de toekomst en laat ook in een dorpscentrum zien waaruit een samenleving bestaat. Hoe breder samengestelde bewoning hoe meer binding.( En dit is ook nog eens een groeimarkt )
De uitstraling van veel panden is dat de begane grond losstaat van de verdiepingen.
Mooie gevels zijn uit elkaar gehaald wat een scheve uitstraling geeft.
Probeer weer eenheid te brengen waardoor een hoger en ruimer beeld ontstaat wat een
aangenamere verblijfsomgeving creëert.
Prettige woonomgeving kan geen leegstand hebben. Eigenlijk is de huidige leegstand al een soort sluipende parasiet die knaagt aan een prachtig centrum. Hier moet je niet te lang over gepraat en nog eens over gepraat worden maar gisteren hadden we al actie moeten ondernemen.
Daadkracht is nodig anders zie ik het somber in.
Herinrichting en rioolvervangingen zullen minder overlast voor winkeliers, bewoners en bezoekers van het centrum moeten geven. Straten maanden overhoop is niet meer van deze tijd. Compacte stukken aanpakken met meer bemensing. ( twee stratenmakers die tweehonderd meter moeten dichtleggen hoeft niet meer) ik weet dat dit een moeilijk te doorbreken punt is maat geloof mij het is mogelijk en we kunnen de uitdaging aangaan.
Met dank voor de inspirerende avond.
groet dirk de vries

Advertentie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s