Dorpsmanager

Bijeenkomsten op dinsdag 4 september en 2 oktober

Samenstelling:

 • D. de Jong (Gemeente Bussum)
 • J. Overweg (Stedelijke planning)
 • J. Krabbendam (BOV)
 • F. Eijsink (KvK)
 • F. Zunnenberg (BPV)
 • G. Steenbakkers (straatmanager)
 • B. Geerink (Alliantie)
 • K. Panday (Elvestia)
 • S. Brading

 

120926 verslag werkgroep Dorpsmanager

Aanwezig / Afwezig

 • Jasper Overweg Adviseur DiverCity Aanwezig
 • David de Jong Gemeente Bussum Aanwezig
 • Antoinette Soede Gemeente Bussum Aanwezig
 • John Krabbendam Bussumse Ondernemers Vereniging Aanwezig
 • Simon Brading Vastgoedadviseur Aanwezig
 • Gabriëlle Steenbakkers Straatmanager Brinklaan Aanwezig

Ambitie Gebiedsvisie
De hoofdambitie vanuit de gebiedsvisie is het verhogen van de verblijfskwaliteit in het centrum. Voor de werkgroep Dorpsmanager is de wens uitgesproken voor onderzoek naar een:
• ‘Dialoog met ondernemers, beleggers, initiatiefnemers van activiteiten en gemeente.’
• ‘Dorpsmanager (DMB) als verbinding tussen partijen voor verbetering centrum.’
Uit eerdere overleggen over het Ondernemersfonds dat in het centrum van Bussum opereert, kwam:
• De wens om een professional een schakelfunctie te geven binnen de bestaande processen.
• Het voorstel om de DMB vanaf 2013 een rol te geven in besteding middelen vanuit het Fonds.
Programma
• Voorstelronde;
• Presentatie David de Jong: Aanleiding uit de gebiedsvisie;
• Presentatie Jasper Overweg: Centrummanagement;
• Brainstorm;
• Conclusies;
• Vervolg en afsluiting.
Doelstelling
De doelstelling van de 2 belegde werkgroepbesprekingen ‘Dorpsmanager’ is geformuleerd als:
De aanstelling van een DMB in 2013 met een heldere taakomschrijving, procesbeschrijving,
positionering en financiering.
Conclusies avond
Werkgebied:
De DMB zal opereren in het belang van de ondernemers voor héél Bussum, en zal zich dus in een breder veld moeten begeven dat de centrumbelangen in het bijzonder. Hierbij wordt expliciet gerefereerd naar de uitbereiding van het reclamebelastinggebied. De B.O.V. kan het niet aan de belastingbetalende ondernemers verkopen als de DMB zich specifiek met de centrumbelangen bezig houdt terwijl de DMB Bussum-breed wordt gefinancierd.
Organisatie:
De huidige organisatorische structuren (SOCB en B.O.V.) blijven bestaan. Aan de taakstellingen van deze organisaties zal vooralsnog niets worden veranderd. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat door de komst van een DMB de B.O.V. buitenspel wordt gezet.
De DMB vormt een team met de evenementencoördinator (EC). Hiervoor zou een nieuwe stichting opgericht worden waaronder de twee komen te werken. De volgende opmerkingen verdienen extra aandacht:
• Moet er een nieuwe stichting worden opgericht, of kan de betaling en verantwoording via de huidige stichting (SOCB) verlopen?
• Wat is het mandaat van de DMB, wat is het kader waarbinnen hij/zij kan bewegen?
Vanuit de straatmanagers bestaat onduidelijkheid over de functie van de EC. Ze weten nu niet goed meer bij wie ze hun evenement moeten melden, en bij wie ze moeten aankloppen voor hulp. Ook is niet duidelijk wie nu de verantwoordelijke speler wordt voor het activiteitenplan. Aan te bevelen valt om ook met een taakomschrijving van de EC te komen en afspraken tussen de EC en de B.O.V. te formaliseren.
Takenpakket:
De toekomstige DMB zal een sterke procesmanager moeten zijn. Het takenpakket zal geen
dichtgetimmerde opdrachtbeschrijving moeten zijn, maar moet de DMB ruimte geven om (in overleg met belanghebbenden) zelf prioriteiten te stellen welke zo goed mogelijk aansluiten op zijn/haar competenties.
Omdat de DMB zich op geheel Bussum moet richten zal het takenpakket veelomvattend zijn. De nadruk bij het opstellen van het takenpakket ligt bij het behartigen van de belangen van de ondernemers van Bussum. Vanwege de veelomvattendheid van het pakket zullen de taken op verschillende manieren gerangschikt worden. Vooralsnog zijn de volgende criteria gerangschikt:
• Urgentie (prioriteiten – wensen)
• Materialiteit (belang m.b.t. rapporteren aan ondernemers)
• Looptijd (termijn)
In de brainstorm komen de volgende taken tot uiting (zie onder). De werkgroepleiders zullen voor de volgende sessie een zo compleet mogelijke takenlijst samenstellen. Deze werkgroep zal in het teken staan van het complementeren en rangschikken van de takenlijst. Er zal hierbij onderscheidt gemaakt worden tussen uitvoerende taken en procestaken. Tevens moet een eventuele rol van de EC in de benoemde taken scherp worden geformuleerd.
• Marketing
• Evenementenkalender
• Samenwerking ondernemers
• Acquisitie bedrijven
• Aantrekkelijk centrum
• Tegengaan leegstand
• Fietsparkeren
• Schoonhouden van de expedities
• Horecabeleid
• Communicatie met de gemeente
• Netwerk opbouwen met belanghebbenden
• Ruimtelijk projecten (trekken, participeren of volgen/in de gaten houden)
Vervolg
De resultaten van de werkgroep krijgen op 2 oktober een vervolg in de tweede ronde waarin een groep belangstellenden met elkaar tot een invulling van de DMB voor 2013 trachten te komen. Deze input wordt vervolgens meegenomen in een integraal centrumplan.
Bijlage:
1. Presentatie Gemeente Bussum van 4 september 2012.
2. Presentatie Divercity van 4 september 2012.

CENTRUMPLAN  Werkgroep Dorpsmanager
Verslag werkgroep dorpsmanager  2 0ktober 2012

Aanwezig / Afwezig
John Krabbendam Bussumse Ondernemers Vereniging (B.O.V.) Aanwezig
Simon Brading Vastgoedadviseur Aanwezig
Gabriëlle Steenbakkers Straatmanager Brinklaan, advocaat Aanwezig
Dave Wiegert Straatmanager Nassaulaan/-straat, ondernemer Aanwezig
Jaap Hegeman Straatmanager Vlietlaan, ondernemer Aanwezig
Marc van Breemen Straatmanager Laarderweg, ondernemer Aanwezig
Helen van Zanten (Mede-)straatmanager Laarderweg, ondernemer Aanwezig
Jasper Overweg Adviseur DiverCity Aanwezig
David de Jong Gemeente Bussum Aanwezig
Antoinette Soede Gemeente Bussum Aanwezig
Ambitie Gebiedsvisie
De hoofdambitie vanuit de gebiedsvisie is het verhogen van de verblijfskwaliteit in het centrum. Voor de werkgroep Dorpsmanager is de wens uitgesproken voor onderzoek naar een:
• ‘Dialoog met ondernemers, beleggers, initiatiefnemers van activiteiten en gemeente.’
• ‘Dorpsmanager (DMB) als verbinding tussen partijen voor verbetering centrum.’
Uit eerdere overleggen over het Ondernemersfonds dat in het centrum van Bussum opereert, kwam:
• De wens om een professional een schakelfunctie te geven binnen de bestaande processen.
• Het voorstel om de DMB vanaf 2013 een rol te geven in besteding middelen vanuit het Fonds.
Doelstelling
De doelstelling van de 2 belegde werkgroepbesprekingen ‘Dorpsmanager’ is geformuleerd als: De aanstelling van een DMB in 2013 met een heldere taakomschrijving, procesbeschrijving, positionering en financiering.
Verloop van de avond
Met de aanwezigen is volop gediscussieerd over:
• Aanstellen evenementencoördinator: wat wordt het takenpakket van deze persoon?
• Sollicitatieprocedure evenementencoördinator: ondanks dat 50% van de kosten voor de
evenementencoördinator vanuit het Ondernemersfonds betaald wordt, zijn de ondernemers niet betrokken bij de aanstelling van de evenementencoördinator.
• Dorpsmanager: vanuit de ondernemers bestaat ernstige twijfel over deze functie. De
straatmanagers verwachten wellicht wel een positieve bijdrage vanuit deze persoon, maar zien het (financiële) belang voor de ondernemers niet direct.
• Financiering dorpsmanager: de taken van de dorpsmanager zijn maar voor een deel ten
behoeve van de ondernemers. De dorpsmanager bedient alle gebruikers van het centrum. Zij willen daarom niet meebetalen aan de aanstelling van de dorpsmanager. Zij vinden het een taakuitvoering van de gemeente. De dorpsmanager kan zeker niet betaald worden uit de meeropbrengsten van de reclamebelasting, die nu ook voor de ondernemers buiten het
centrumgebied wordt ingesteld.
• Organisatie algemeen: er zijn vraagtekens bij de gehele organisatie van stichting
Ondernemersfonds Centrum Bussum (SOCB), B.O.V., gemeente etc. Hier moet een
verbeterslag plaatsvinden.
• Subsidiestromen: er wordt behoorlijk getwijfeld aan alle verstrekte subsidies aan niet-
Bussumse ondernemingen bij evenementen. Er zou meer transparantie moeten komen in de verschillende soorten subsidies.

Conclusies avond
Evenementencoördinator:
Deze persoon wordt meer gezien als de voorzitter van de straatmanagers. Er kan dan een betere communicatie en coördinatie tussen de straten (organisatie ondernemers) worden verkregen. De ondernemers vinden dat deze persoon moet worden aangesteld door de BOV / straatmanagers uit Bussum.
Dorpsmanager:
Omdat de dorpsmanager ook wordt ingezet voor andere gebruikers van het centrum en vooral de communicatie met de gemeente moet verbeteren, zou deze persoon vanuit de gemeente moeten worden aangesteld. De voorzitter van de straatmanager kan met de dorpsmanager de genoemde verbeterpunten en andere voor de ondernemers belangrijke zaken, doornemen.
Aanbevelingen:
Financiering dorpsmanager:
De dorpsmanager wordt niet betaald uit de meeropbrengsten van de reclamebelasting, dit is niet uit te leggen aan de ondernemers buiten het centrum.
Organisatie:
De samenhang en taakverdeling tussen de organisaties van de B.O.V., SOCB en gemeente zouden tegen het licht moeten worden gehouden.
Reclamebelasting:
Is het niet eerlijk om reclamebelasting te laten betalen door de ondernemers buiten het centrum, die hier waarschijnlijk geen baat van ondervinden.
Communicatie:
Betere communicatie vanuit de gemeente wanneer er acties in het centrum worden ondernomen.
Voorbeeld: rode loper project was onvoldoende gecommuniceerd en had veel beter uitgevoerd kunnen worden.
Bijlage:
1. Presentatie Gemeente Bussum van 2 oktober 2012

Advertentie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s