Compact centrum

Bijeenkomst op donderdag 20 september.

Samenstelling:

  • D. de Jong (Gemeente Bussum)
  • A.J. van Duren (Stedelijke Planning)
  • J. Krabbendam (BOV)
  • S. Broecks (econoom)
  • D. Boswijk (makelaar)
  • B. de Veth (bewoner)
  • R. Hendrikse (ondernemer)
  • A. de Lange (bewoner)
  • T. Fambach (Architect)
De agenda voor deze avond is als volgt.
20.00 u. voorstelronde
20.15 u. Ambities gebiedsvisie
20.30 u. presentatie van de heer van Duuren (StedPlan)
21.00 u. interactieve discussie over compact centrum
21.45 u. benoemen conclusies
Verslag Werkgroep compact centrum 20 september 2012
Aanwezig / Afwezig
John Krabbendam Bussumse Ondernemers Vereniging Aanwezig
Fred Eijsink Kamer van Koophandel Aanwezig
Rob Hendrikse Ondernemer Aanwezig
Derk Boswijk Vastgoedeigenaar Aanwezig
Sandra Broecks Bewoner Aanwezig
Ben de Veth Bewoner Aanwezig
Erik Henneke Bewoner Aanwezig
Aya de Lange Kunstenares Aanwezig
Aart Jan van Duren Adviseur Bureau Stedelijke Planning Aanwezig
Anne Kok Gemeente Bussum Aanwezig
David de Jong Gemeente Bussum Aanwezig
Ruud Feeterse Ondernemer Afwezig
Kim Panday Vastgoedeigenaar Afwezig
Jos van Schijndel Ondernemer Afwezig
Ambitie Gebiedsvisie
De hoofdambitie vanuit de gebiedsvisie is het verhogen van de verblijfskwaliteit in het centrum.
Voor de werkgroep compact centrum zijn de volgende uitgangspunten van belang:

• Kernkwaliteit: kleinschalig, compact dorp met goede sfeer.
• Uitgangspunt: krimp van het winkelgebied.
• Wensbeeld: het centrum is klein, compact en autovrij.
• Overlevingskans: bundelen van winkels en een goede loop creëren.
• Een architectonisch samenhangende bebouwing die eenheid uitstraalt zonder eenvormig te zijn, door op belangrijke plekken mooie accenten aan te brengen.
• Versterken van de belevingswaarde van de historische bebouwing.
• Eenheid in bestrating en straatmeubilair.
• Ontmoetingsplekken creëren in openbare ruimte.
• Logische looproute naar en door het centrum, waarmee – met het oog op de vergrijzing -ook rekening gehouden wordt met toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobiels.
• Wonen toevoegen in het centrum (nieuwbouw, wonen boven winkels).
• Horeca toevoegen.
• Zoeken naar mogelijkheden voor andere publieksfuncties in het centrum (kunst, cultuur etc.).
• Tijdelijk gebruik leegstaande panden.
• Handhaven van divers winkelaanbod met ook veel zelfstandige winkels.
Programma

• Voorstelronde;
• Terugkoppeling andere werkgroepen
• Presentatie (gemeente en Bureau Stedelijke Planning);
• Brainstorm;
• Conclusies en vervolg;
• Afsluiting avond.
Doelstelling van de avond

Uitgaande van de ontwikkelingen in het winkellandschap wordt geanticipeerd op een krimp van het centrale winkelgebied. Anderzijds wordt ook ingezet op een versterking van het centrumgebied: het centrum zal aantrekkelijker moeten worden, niet alleen door winkelvoorzieningen op een kleiner gebied te concentreren, maar ook door een logische onderlinge samenhang van deze voorzieningen.

Tijdens deze avond wordt onderzocht wat de huidige en gewenste structuur is van het centrumgebied. Daarmee wordt tevens aangegeven waar deze krimp waarschijnlijk zal plaatsvinden en waar niet. Uitgangspunt is dat het gevarieerde winkelaanbod behouden blijft. Wanneer op strategische plekken winkelruimte wordt toegevoegd om de kracht van het centrumgebied te vergroten, zal deze ergens ander moeten verdwijnen. Voordat ruimtelijke projecten in het centrum worden geïnitieerd moet helder zijn wat de bijdrage is van deze projecten in de versterking van de structuur en zal de gemeente aangeven op welke wijze er op dit compacte centrum wordt aangestuurd.

Verloop avond

Met de aanwezigen worden op basis van een presentatie van Aart Jan van Duren van Bureau Stedelijke Planning de termen ‘kernwinkelgebied’ en ‘aanloopstraten’ voor Bussum geduid. Welke kenmerken hebben deze centrale begrippen? Welke associaties roepen ze op? Wat zie je, wat ervaar je, in respectievelijk het kernwinkelgebied en de aanloopstraten?

Op basis van de structurele veranderingen in de detailhandel en de Bussumse situatie worden met deze termen de contouren van het huidige centrumwinkelgebied geschetst (wat is kernwinkelgebied, wat is aanloopgebied?). Ook wordt antwoord gegeven op de vraag hoe dit gebied de komende 10, 15 jaar zal veranderen wanneer autonome ontwikkelingen hun werk doen: wat hoort er dan nog tot het kernwinkelgebied, en wat juist tot de aanloopstraten?

Vervolgens wordt de gewenste toekomstige situatie op papier gezet De aanwezigen zijn eensgezind over de omschrijving van het huidige kernwinkelgebied en aanloopgebied, en komen gezamenlijk tot een voorstel voor de toekomstige situatie. De benodigde acties en sturingsmiddelen die nodig zijn om tot dit wensbeeld te komen, worden uiteengezet.

Conclusie van de avond – Compact Centrum

Kernwinkelgebied
De werkgroep meent dat het winkelgebied zich niet al te ver moet uitstrekken. Er wordt aangegeven hoe men meent dat het kernwinkelgebied eruit moet zien, een winkel-acht. Daarnaast worden er een aantal aanloopstraten aangewezen. Hier zijn vele functies mogelijk: detailhandel, dienstverlening, kantoren, ateliers en wonen.

Onder kernwinkelstraten worden de volgende (uiterlijke) kenmerken geschaard:

• Slenteren / lopen – voetgangersgebied
• Fiets neerzetten aan de rand van het gebied
• Beloopbaar / compact
• Tweezijdig winkelen – variatie aan winkelmilieus (branchering)
• Niet doelgericht maar verblijfsgericht
• Traffic / loop / aaneengesloten routes
• Concentratie / aantrekkingskracht / magneetfunctie
• Verblijven / rustpunten / horeca met terrassen
• Groen / pleinen / verwijdingen
• Verrassen / beleven / levendigheid
• Onderscheidend vermogen / differentiatie
Aanloopstraten
Onder aanloopstraten worden de volgende (uiterlijke) kenmerken geschaard:

• Verkeer / meer ruimte voor parkeren / auto’s i.c.m. fietsen
• Duidelijke geleding / het naderen van centrum is zichtbaar in de invulling van de plint
• Eenzijdige bewinkeling mogelijk
• Gebied voor dagelijkse goederen maar óók voor goederen die infrequent worden gekocht en waar men doelgericht op af gaat
• Doelgericht níét verblijfsgericht
• Aangesloten op (routes van) kernwinkelgebied
• Aantrekkingskracht voor kernwinkelgebied / ‘lokt je naar binnen’ / prikkelend
• Lagere huren / minder ruimtedruk / meer gevarieerde ondernemersfuncties / ambachten.

Voor het gebied van Scapino geeft de werkgroep aan dat hier geen winkels met ingangen moeten komen. Dit rekt het winkelgebied teveel op. De woonfunctie moet hier versterkt worden. De werkgroep ziet het karakter van het bestaande rijtje woningen met voortuinen aan de Kerkstraat graag doorgetrokken naar het Scapinoterrein. De binnenzijde van het woonblok moet een groene aankleding krijgen.

Dorpsmanager

Voor de dorpsmanager is een opdracht weggelegd om het missende aanbod, waarmee de primaire winkelroutes in het kerngebied kan worden versterkt, naar Bussum bemiddelen. Ook kan er voor deze persoon een rol zijn in het verlevendigen van verschillende verblijfsgebieden door horecaondernemers te wijzen op de mogelijkheden die de gemeente biedt om zich hier te vestigen. De aaneengeslotenheid van het compacte kernwinkelgebied is gebaat bij plekken en routes die uitnodigen om de loop te maken. De dorpsmanager moet hier oog voor hebben en dit trachten te faciliteren.

Vervolg

De resultaten van deze workshop worden meegenomen in de andere workshops. Uiteindelijk worden alle resultaten verwerkt in het centrumplan.

Advertentie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s