Nieuwe coalitie Bussum: nieuw plan Scapino

scapino-2De onderhandelingen in Bussum zijn rond. De nieuwe coalitie bestaat uit VVD, PvdA, Groen Links en D66. Een van de eerste activiteiten wordt de behandeling van het postzegelbestemmingsplan Scapino Nieuwe Brink.
Op verzoek van Bussumer Thijs Hendriks bepaalde de Raad van State dat de gemeente Bussum uiterlijk 19 juni een besluit over de vaststelling moet nemen. De gemeente verzuimde dat te doen binnen de wettelijk gestelde termijn.
Voor de vaststelling van het plan is overigens een overeenkomst met de projectontwikkelaar vereist, en een overeenkomst waarin de exploitatie van het plan wordt aangetoond en de planschade is geregeld. Die zijn er niet.
Het college kan naar onze mening dan ook niet anders dan doen dan het plan intrekken en opnieuw beginnen.
Daarmee wordt recht gedaan aan de uitslag van de verkiezingen. In de Gooi en Eembode van 30 januari waren de standpunten te lezen van de verschillende partijen over dit onderwerp. Een goede service van de Gooi en Eembode, want een goed hulpmiddel bij het uiteindelijk bepalen van je stem.
2 van de 4 partijen die aan de coalitie deelnemen (PvdA en D66) gaven aan dat er een nieuw plan moet komen. D66 liet alvast een maquette maken waarin de mogelijkheden van een ander plan werden getoond.
Als we de standpunten vertalen naar de gehele raad dan zijn er 16 van de 23 raadsleden voor een nieuw plan.
Daarmee kan een einde komen aan de lange discussie over het centrumplan.
De uitspraak van de Raad van State verplicht de gemeente Bussum snel een besluit te nemen. Een besluit dat recht moet doen aan de verkiezingsuitslag.
Wij vertrouwen erop dat het college en de raad de verkiezingsuitslag respecteren, rekening houden met de wens van vele Bussumers, en in het belang van de Bussumse ondernemers en bewoners onmiddellijk aan de slag gaat met een nieuw plan. De bouwstenen liggen er. Bussumers denken graag mee. Dit biedt een unieke kans op participatie, enthousiasme en draagvlak voor een goed plan dat de lange controverse in Bussum eindelijk kan beslechten.

Geplaatst in Compact centrum, Democratie | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe coalitie Bussum: nieuw plan Scapino

Welke coalitie in Bussum er ook komt: huidig centrumplan (Scapino -Nieuwe Brink) wordt aangepast!

coalitie bovenaanDe Gooi en Eembode besteedde vóór de verkiezingen ruim aandacht aan de verschillende politieke standpunten in Bussum. Op 30 januari werd een volle pagina in de Gooi en Eembode gewijd aan het centrumplan. Op de stelling: ‘Er moet nu een nieuw centrumplan (Scapino-Nieuwe Brink) komen’, reageerden alleen de VVD, Groen Links en de Christen Unie negatief. Alle andere partijen waren het met de stelling eens.
Daarmee werd duidelijk wat de kiezers konden verwachten van de verschillende partijen.
VVD, Groen Links en Christen Unie verloren maar liefst 6 zetels. D66 en Bussums bloei (nu Hart voor Bussum), wonnen er 6. Beiden zijn verklaard voorstander van een nieuw plan, net als het CDA.
Ze organiseerden samen een petitie onder de bevolking tegen het plan van het College en de projectontwikkelaar en vóór een alternatief. Dat alternatief werd ook gemaakt: een maquette en een berekening gaven aan dat het anders kon.
Dat dit sterk leeft onder de bevolking bleek uit de uitslag: ruim 3000 inwoners ondersteunden de actie. In het verkiezingsoverzicht in de Gooi en Eembode verklaarde nu ook de PvdA zich voorstander van een nieuw plan.
De verkiezingen in Bussum leverden een aardverschuiving op. Ten gunste van een nieuw centrumplan. D66, Bussums Bloei (nu Hart voor Bussum) en CDA hebben samen 11 (van de 23) zetels. Samen met de nieuwe Gooise ouderenpartij (GOP) en de PvdA hebben ze er maar liefst 16. Dat is de overgrote meerderheid van de nieuwe raad (totaal 23 zetels).
De conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat het plan voor Scapino Nieuwe Brink wordt aangepast, uiteraard in samenspraak met de Bussumers zelf.
Daarmee komt een eind aan de lange discussie over dit laatste stuk van het centrum van Bussum.
Wat ons betreft gaat het nieuwe college hier direct mee aan de slag, zodat meer vertraging wordt voorkomen.
De uitslag van de verkiezingen is duidelijk. Nieuwe gemeenteraad: aan de slag hiermee!
coalitievorming onderaan

Geplaatst in Compact centrum, Democratie | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Welke coalitie in Bussum er ook komt: huidig centrumplan (Scapino -Nieuwe Brink) wordt aangepast!

Coalitiepartijen genadeloos afgestraft!!!

uitslagenDe verkiezingen van 19 maart hebben in Bussum tot een ware aardverschuiving geleid.  De coalitiepartijen hebben maar liefst  7 zetels ingeleverd en hebben nu nog maar 10 in plaats van de 17 zetels in de raad.  Grote winnaar van deze verkiezingen is ongetwijfeld Hart voor Bussum. Met  5 zetels komen zij in de nieuwe raad, net zoveel als de VVD, de grootste verliezer. Hoewel de VVD nog steeds de grootste partij is, zou het terecht zijn als deze partij, als grootste verliezer, een stapje terug doet en het initiatief voor een nieuw College overlaat aan de grootste winnaar. Het is tijd voor een nieuwe bestuurscultuur en daar past de wijze van besturen van de afgelopen coalitie niet in. Het roer moet om. Vanzelfsprekend is het Centrumplan volledig van de baan. De inwoners van Bussum hebben gesproken en de uitkomst is duidelijk : Weg met het bestaande  centrumplan en luister naar de inwoners. Opvallend is dat in veel stembureaus Hart voor Bussum de grootste partij is. Kortom: Wat wij al ruim twee jaar verkondigd hebben, is overgenomen door de inwoners. De coalitiepartijen van de afgelopen tijd hebben iets om over na te denken.

 

Geplaatst in Compact centrum | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Coalitiepartijen genadeloos afgestraft!!!

Teleurstellende uitkomst verkiezingsdebat Bussum: Coalitiepartijen houden vast aan plan voor centrum

stem2

Een grote opkomst en een opvallend grote eensgezindheid tussen de lijsttrekkers: Bussum moet een compact en levendig centrum krijgen.
Hoe dat centrum er dan moet uitzien, daar waren de lijsttrekkers van de coalitiepartijen snel mee klaar: het huidige plan heeft hun instemming.
Ondanks de grote bedenkingen van de gemeentelijke taxateur, de grote weerstand onder de bevolking, de waarschuwingen van retailspecialisten, de doorgaande leegstand van winkels: de coalitiepartijen VVD, Groen Links, CU en PvdA blijven vasthouden aan het plan voor het centrum van Bussum.
De verplaatsing van een grote supermarkt, de verplaatsing van grote verkeerkeersstromen door winkelend publiek en de bevoorrading, alles midden in een woongebied, het maken van een gesloten bouwblok van 4 bouwlagen in een karakteristieke historische omgeving: het mag niet baten, de coalitiepartijen willen het zo spoedig mogelijk ten uitvoer brengen. Alleen de PvdA zegt bedenkingen te hebben en voorwaarden te stellen, maar neemt geen afstand van het plan.
Alle coalitiepartijen wensen geen extra supermarkt maar zijn niet in staat om aan te geven hoe ze kunnen voorkomen dat de Jumbo of een andere supermarkt in het oude pand van de AH aan de Veerstraat gaat zitten. Een mooi voorbeeld van struisvogelpolitiek!
De VVD, die de centrumportefeuille beheert, maakte het wel heel bont: dit is een goed plan, dat zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd. Het is een zaak van de projectontwikkelaar, daar gaan wij niet over, aldus de lijsttrekker van de VVD. Haar opvatting is veelbetekenend: de gemeente heeft maar een beperkte functie in de ruimtelijke ordening: de markt is nu verder verantwoordelijk voor het centrum. Als de projectontwikkelaar er vertrouwen in heeft, dan zal het goed zijn.
Critici, waaronder ook een aantal vastgoedeigenaren in Bussum, voeren echter aan dat Bussum nu al de grootste leegstand  van winkels in het Gooi kent. Die leegstand is van structurele aard. Zij zet zich ook in 2014 door volgens de meest recente gegevens. De critici zijn van mening dat het centrum compacter moet en twijfelen zelfs aan de Nieuwe Brink als onderdeel van het centrum.
Ook wij zijn die mening toegedaan. De vestiging van een supermarkt trekt geen nieuwe bezoekers aan, zo blijkt uit het aanvankelijk vertrouwelijk rapport van de gemeentelijk taxateur en grote trekkers zullen zich niet in Bussum vestigen.
Op de vraag wat de partijen willen doen om het diepe verschil van mening in de Bussumse gemeenschap te overbruggen kwam geen antwoord. De lijsttrekker van de VVD: ‘Dit is een goed plan, dat zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.’
Voor kritische inbreng was op dit debat nauwelijks ruimte. Een debat kan deze avond in de verste verte niet worden genoemd.
Bijna alle aanwezigen vonden dat er in Bussum voldoende winkels zijn. De grote leegstand kan niemand ontgaan. Om er dan toch nog ruim 2000 m2 winkels aan toe te voegen is naar onze mening een verkeerde beslissing. De rekening komt jaren later. Want het winkelgedrag verandert snel. De gemeente moet hier haar verantwoordelijkheid in nemen. En  het niet laten aankomen op lange procedures. Overleg, je zorgen delen en samen naar oplossingen zoeken, is volgens ons de beste manier om een aangepast plan ook werkelijk snel te kunnen uitvoeren.
De kiezer mag het zeggen.

Geplaatst in Compact centrum | Reacties uitgeschakeld voor Teleurstellende uitkomst verkiezingsdebat Bussum: Coalitiepartijen houden vast aan plan voor centrum

Beroep Wet openbaarheid van Bestuur bevestigt noodzaak voor nieuw plan centrum Bussum.

openbaarheidMet behulp van de Wet openbaarheid van bestuur is eindelijk het taxatierapport over het Scapinoterrein openbaar geworden. Het rapport is bedoeld om de waarde van de grond van dit gebied in te kunnen schatten en is er al sinds 5 juli 2013. Het werd gemaakt in opdracht van de gemeente Bussum zelf.
Gebleken is dat alle raadsleden pas begin oktober 2013 op basis van vertrouwelijkheid, inzage in dit rapport hebben gekregen. Dus ruim nadat het bestemmingsplan al in procedure was gebracht en ter inzage had gelegen.
In het rapport staat: “Feitelijk is het heel moeilijk een goede waardering te geven”.  Zo ontbreken bijvoorbeeld de opbrengsten uit het huidige parkeren aldaar, de huurovereenkomst met Scapino en de begrote bouwkosten. De taxateur komt dan ook niet verder dan een “educated guess”  van € 450.0.00 – € 650.000,- .
In het rapport staat:

  • ”De markt voor koopappartementen is uiterst slecht. Het is momenteel de minst courante categorie onroerend goed”.
  • “De omzetten van de winkels staan sterk onder druk. Oorzaak is de terugval in koopkracht en de invloed van de toenemende verkoop via het Internet”.
  • “Vooral in de kleding- en schoenenbranche en in de wonen-gerelateerde winkels vinden winkeliers het moeilijk om het hoofd boven water te houden”.
  • “De leegstand loopt in een heel hoog tempo op en de huurwaarden dalen drastisch”.
  • “Met name plaatsen zoals Bussum hebben het moeilijk. Dit soort winkelcentra hadden vroeger een groter verzorgingsgebied. Onderzoeksbureau Ecorys heeft dat voor Bussum onderzocht en schat dat het verzorgingsgebied met circa 40% gedaald is.”
  • “Alleen een trekker toevoegen lost het probleem niet op en bovendien is het de vraag of een supermarkt wel de rol van een trekker kan vervullen. Bij de opzet van een winkelcentrum  is dat geen gebruikelijk uitgangspunt”. C&A,V&D en HEMA worden als trekker gezien, niet de Albert Heijn!
  • “De huidige markt voor kleine huurappartementen is goed, maar staat wel onder druk.”.
  • “De locatie is niet geschikt voor het hogere segment”.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat deze informatie door de gemeente niet gebruikt is bij het opstellen van het bestemmingsplan Scapino/Nieuwe Brink en vragen ons ook af waarom het niet openbaar is gemaakt. Wij pleiten er al jaren voor om woningen in dit gebied te realiseren en geen winkels. Bovendien moet het centrum echt compact worden, zoals ook uit de Centrumvisie naar voren kwam. Wij vragen ons nog steeds af waarom de coalitiepartijen van VVD, Groen Links, PvdA en CU zo hardnekkig blijven vasthouden aan de verouderde plannen. Alleen de PvdA heeft laten weten inmiddels geen voorstander van het huidige plan meer te zijn. Hart voor Bussum, Bussums Bloei het CDA en D66 waren al tegen en ontwikkelden een alternatief.
Het is een raadsel waarom de coalitie het plan voor de vestiging van een supermarkt tot het laatst toe verdedigde, ondanks het negatieve advies en de wens van vele Bussumers tot een andere bestemming voor deze plek.
Het is tijd afscheid te nemen van dit plan voor Nieuwe Brink Scapino.  En het is de hoogste tijd een nieuw advies te vragen over de meest gewenste en haalbare invulling van dit gebied. De allerwegen gehoorde wens voor een  compact centrum en de grote behoefte aan betaalbare woningen voor starters en ouderen in Bussum biedt een goede kans voor een nieuwe invulling.
Wij adviseren het nieuwe College na de verkiezingen zo snel mogelijk opdracht te geven aan een onafhankelijk en ter zake kundig bureau dat de instemming heeft van ondernemers en bewoners om advies te geven over de meest gewenste invulling.  Inspraak is dan niet voor niets geweest en we kunnen eindelijk verder gaan waar we gebleven waren: de Centrumvisie “op weg naar een modern tuindorp”.
Laten we het verleden achter ons laten en samen met alle betrokkenen naar een nieuw hart voor Bussum toe werken. Snel, vakkundig, en met gebruik van de kundigheid van vele Bussumers.

Lees hier het volledige taxatierapport
en klik hier voor de uitzending van GooiTV over dit gebied.

Geplaatst in Compact centrum, Democratie | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Beroep Wet openbaarheid van Bestuur bevestigt noodzaak voor nieuw plan centrum Bussum.

Winkelgebieden niet klaar voor de toekomst

inretail dna

Nederland heeft behoefte aan een fundamentele vernieuwing van de winkelstructuur, aldus Brigit Gerritse, directeur van de Nederlandse Raad Winkelcentra op basis van het rapport van de Expertgroep ‘De Nieuwe Winkelstraat’. De Expertgroep kwam tot de opmerkelijke conclusie dat in veel Nederlandse gemeenten een visie op de toekomst van de winkelstraat ontbreekt. Opmerkelijk omdat al vanaf 2008 de afname van het aantal winkelmeters in Nederland gestaag doorzet. We hebben dat in Bussum aan den lijve ondervonden  en het einde is nog niet bereikt.
Volgens Marcel Evers, voorzitter van de Expertgroep, heeft Nederland ‘veel te veel winkelmeters en ook nog op de verkeerde plekken’.
De laatste vijftien jaar is volgens de onderzoekers in Nederland een gigantische overbewinkeling gecreeerd. Het aanbod van winkels is vele malen sneller gegroeid dan de consumentenbestedingen.
In het rapport worden gemeenten opgeroepen plannen voor winkelcentra te heroverwegen en een ‘actieplan winkelgebied 2020’ te ontwikkelen. Crisis, de vergrijzing, meer internetaankopen, de vraag naar kleinere winkelruimten en de trend tot ‘consuminderen’ zijn de belangrijkste oorzaken van de groeiende leegstand en roepen om snelle actie. De verwachting is dat 70% van alle aankopen binnen 6 jaar via een mobiel apparaat worden gedaan.
Het is goed dat in Bussum de dorpsmanager haar uiterste best doet de leegstand terug te dringen. Maar zonder je bewust te zijn van de klappen die nog gaan vallen en een nieuwe visie die houdbaar is tot minstens 2020 is dit dweilen met de kraan open.
Wij blijven er dan ook op hameren dat Bussum subiet haar winkelplannen aanpast, een compact centrum maakt met een eigen aantrekkelijkheid, afgestemd op de ontwikkelingen die ook Bussum al bereikt hebben. De basis is gelegd in de eerste inspraakronde over het centrumplan. Ondanks dat is het College van B&W (VVD, PvdA, Groen Links en CU)  gewoon veder gegaan met het ontwikkelen van haar oude winkelplannen. terwijl de leegstand groeide. Het is de hoogste tijd voor actie!
Bekijk vooral ook de onderstaande linkhttp://iturl.nl/sn-jB

Geplaatst in Bewinkeling, Compact centrum, Krantenartikel | Tags: , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Winkelgebieden niet klaar voor de toekomst

De verkiezingen komen er aan (2): Hart voor Bussum

hartvoorbussumpres

De Bussumse politiek wordt versterkt met 2 nieuwe partijen: Hart voor Bussum en de Gooise Ouderen Partij. Beide doen met de komende raadsverkiezingen mee.
In Bussum valt in maart weer echt wat te kiezen.
Hart voor Bussum is voortgekomen uit de actiebeweging met dezelfde naam. Ze werd opgericht in 2013  door D66, Bussums Bloei en het CDA. Daarin werkten deze partijen samen met een aantal organisaties en Bussumers (waaronder wij) om een alternatief voor het collegeplan voor Nieuwe Brink en Scapino te krijgen. Vanuit een diepgevoelde behoefte Bussum een groener en compacter stadshart te geven, waarin de bestaande middenstand zou kunnen overleven en tegelijk veel meer woningen kunnen komen.
Bijna 3.500 Bussumers tekenden hiervoor met een petitie aan de gemeenteraad.
Hart voor Bussum is nodig, voor een ander politiek klimaat, een meer open bestuurscultuur en voor beleid en plannen die voortkomen uit de bevolking en door hen worden gesteund.  Onder bewoners, ondernemers en hun organisaties zit veel deskundigheid. Dat negeren levert weerstand, vertraging en een hoop teleurstelling op.
In Hart voor Bussum is veel deskundigheid van Bussumers gebundeld.
Hart voor Bussum is te vinden op facebook, in de pers en in maart op de kieslijst als lijst 6.

file://localhost/Users/bendeveth/Desktop/foto.JPG
Geplaatst in Compact centrum | Reacties uitgeschakeld voor De verkiezingen komen er aan (2): Hart voor Bussum

De verkiezingen komen eraan (1)

Waarop gaan we stemmen in september?In de Gooi- en Eembode van 30 januari was een hele pagina gewijd aan het centrum. De politieke partijen konden reageren op de stelling: Er moet nu een nieuw centrumplan (Scapino-Nieuwe Brink) komen.  Nog steeds blijven VVD, Groen Links en CU het oneens met deze stelling. Deze partijen vinden het (nog) bestaande plan een groen plan (al het aanwezige groen rondom Scapino verdwijnt en er komt slechts helikoptergroen op het dak van de supermarkt voor terug), dat recht doet aan een compact centrum (terwijl het bestaande centrum onnodig verder uitgerekt wordt) en de uitbreiding van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak  is niet zo bezwaarlijk.
Opvallend is het standpunt van de PvdA bij monde van hun lijsttrekker en huidig wethouder Gerard Boekhoff. Hij stelt: “Het laatste plan voldeed niet aan de voorwaarden  en het College van B&W heeft terecht besloten dit tegen te houden. Natuurlijk zijn we blij dat de PvdA nu eindelijk publiekelijk uitspreekt dat zij tegen het bestaande plan zijn, maar de reden die hij aanhaalt klopt niet. Het centrumplan is teruggetrokken omdat de heer Barneveld (je kunt hem moeilijk wethouder noemen als hij zich niet aan de eigen Bussumse wetten houdt) geen anterieure overeenkomst kon laten zien. Een kapitale blunder.
De oppositiepartijen (CDA, D66 en Bussums Bloei) zijn en blijven tegen het bestaande plan.  Net als Hart voor Bussum dat afgelopen zomer in een korte tijd bijna 3500 handtekeningen ophaalde tegen het centrumplan.
Wij zijn blij dat de kiezer nog de mogelijkheid krijgt om zich hierover uit te spreken.

Geplaatst in Bewinkeling, Compact centrum, Democratie, Krantenartikel | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor De verkiezingen komen eraan (1)

Radicale oplossing voor de Nieuwe Brink

leegstand

In het Bussums Nieuws van deze week staan twee opmerkelijke artikelen. Aan makelaar/taxateur Carel Rasch wordt de vraag gesteld wat hij vindt van de leegstand in het centrum van Bussum. Zijn antwoord:”Het is erg jammer dat met name de middenstand het moeilijk heeft. Wat mij betreft had de Nieuwe Brink nooit gebouwd mogen worden, het is een gruwel. Destijds was het legitiem en het voorzag in de behoefte aan meer winkels en woningen. Het heeft echter een tweedeling in het centrum veroorzaakt.. Ik zou zeggen: veeg het plat en zorg voor groen of meer betaalbare woningbouw.
Het Bussums Nieuws maakt ook nog melding van het feit dat Bussum  behoort tot de honderd gemeenten met de meeste lege winkels van Nederland. Daarmee is Bussum koploper in de regio.
Het wordt tijd dat er nu eindelijk andere plannen voor het gebied Scapino/Nieuwe Brink komen. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de deur zijn wij benieuwd naar de standpunten van de politieke partijen. De komende tijd zullen wij gebruiken om duidelijk te maken hoe de partijen denken over dit deel van ons centrum.

Geplaatst in Compact centrum | Reacties uitgeschakeld voor Radicale oplossing voor de Nieuwe Brink

Gemeenteraad welwillend over alternatief D66

dubbele_achtDe gemeenteraad van Bussum heeft D66 gevraagd haar alternatief financieel te onderbouwen en na te gaan of er draagvlak is onder de grondeigenaren en de ontwikkelaar. D66 had een goed betoog om de winkelstructuur van Bussum (de zogenoemde winkel-8) eens goed tegen het licht te houden vanwege alle veranderingen op economisch gebied, de groeiende leegstand en het veranderend winkelgedrag van de consument. 
De partijen hadden waardering voor het initiatief van D66 en zijn bereid over haar voorstel te praten, als er maar overleg met eigenaren en ontwikkelaar plaats vindt.
Wat ons betreft een positieve ontwikkeling. Inderdaad is er sinds 2009 heel wat veranderd in het winkellandschap. Veel economen en distributieplanologen wijzen op de noodzaak van een levendig en compact centrum. En voor dorpscentra vooral ook op de noodzaak de krimp goed te managen.
Op de valreep van het oude jaar een positief bericht over de bereidheid van politiek Bussum de discussie aan te gaan.
De gemeente is zelf ook grondeigenaar in het gebied. En stelt de kaders voor de ontwikkeling van plannen. Alle reden voor een goede bezinning.
Dat hoeft niet lang te duren, als het maar goed gebeurt en met hulp van deskundigen. Het zou mooi zijn als de deskundige bij uitstek, professor Cor Molenaar, hierbij betrokken wordt. Hij kent Bussum en heeft al eerder zijn visie op het centrum gegeven.
We hopen op een vruchtbaar 2014, voor het centrum en daarmee voor Bussum als geheel.
Daar werken we graag aan mee!

Geplaatst in Bewinkeling, Compact centrum, Leegstand | Tags: , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad welwillend over alternatief D66