Bezwaarschrift Centrumplan in de brievenbus.

brievenbus2Tot en met 18 december kan er bezwaar gemaakt worden tegen het Bestemmingsplan Centrum van de gemeente Bussum. Dit plan werd op 26 september 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan maakt het mogelijk om extra bewinkeling en de vestiging van een supermarkt op het terrein van Scapino/Nieuwe Brink  te realiseren. Hoewel de gemeente de betreffende plannen voorlopig heeft teruggetrokken, blijft het belangrijk om deze mogelijkheid definitief uit te bannen. Vandaar ons bezwaarschrift bij de Raad van State.
Klik hier om ons bezwaarschrift te downloaden of lees de tekst hieronder.
Aan:             de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
postbus 20019
2500 EA ’s-Gravenhage.

Betreft:        Bezwaar Bestemmingsplan Centrum Gemeente Bussum

Dd.:             16 december 2013
Geachte
Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen het Bestemmingsplan Centrum van de gemeente Bussum, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 2013.
Ondergetekenden hebben zienswijzen ingediend tegen het Voorontwerp en het Ontwerp Bestemmingsplan Centrum bij de gemeenteraad van Bussum en zijn van mening dat aan de bezwaren in de zienswijzen onvoldoende
tegemoet is gekomen.

 1. Vooraf
  Ons bezwaar tegen het Bestemmingsplan Centrum van de gemeente Bussum is gebaseerd op onze zienswijze op het ontwerp Bestemmingsplan Centrum van de gemeente Bussum. Wij dienden die in op 12 juni 2013, in het verlengde van onze bijdragen aan de inspraak over de Centrumvisie en het Centrumplan in 2012 en onze reactie op het Voorontwerpbestemmingsplan Centrum van 10 oktober 2012.Het Bestemmingsplan Centrum biedt de kaders voor de ontwikkeling van een aantal projecten, die moeten leiden tot een revitalisering van het Bussumse Centrum.
  Wij hebben ons er eind 2011 voor ingespannen dat College en Raad zouden kiezen voor een nieuwe, betere inspraakprocedure. Die heeft met unanieme instemming van College en Raad plaats gevonden in 2012. De resultaten daarvan zijn neergelegd in de zogenoemde Centrumvisie, unaniem door de Raad aanvaard in 2012.De bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van het centrum, resultaat van een uitgebreide inspraakprocedure en raadpleging van een aantal extern deskundigen zijn naar onze mening onvoldoende in de daaropvolgende plannen verwerkt. In het onderhavige Bestemmingsplan Centrum zitten lacunes die voor de verdere uitwerking van het centrum in deelplannen geen, of – naar onze mening onjuiste – kaders bieden.
  De brede steun voor de Centrumvisie verplicht uit een oogpunt van bestuurlijke integriteit tot zorgvuldige verwerking van de inspraakreacties in het ontwerp Bestemmingsplan. Inspraak dient geen vrijblijvend fenomeen te zijn.Wij beschouwen ons, als mede-instigatoren van de inspraakprocedure, als woonachtig, cq werkzaam in het plangebied, als geboren en getogen Bussumers en vanuit ons vakgebied sociale geografie en planologie zowel als belangstellenden maar ook als belanghebbenden in dit onderwerp.
 2. In hoofdstuk 2 wordt het relevante beleidskader beschreven voor het Bestemmingsplan Centrum. Daarbij wordt in de paragraaf Regionaal ook de regionale woonvisie van 2008 genoemd. Er ontbreekt in deze paragraaf helaas een visie op de regionale ontwikkeling van de detailhandel. Wij hebben hierover op 4 februari 2013 een brief geschreven naar Gedeputeerde Staten van Noord Holland, met verzoek te bevorderen dat de lokale uitbreidingsplannen op elkaar worden afgestemd.
  Sinds 2008 heeft zich een structurele wijziging voorgedaan op gebied van de bewinkeling. Door toename van Internetwinkelen, de economische ontwikkelingen en de vergrijzing is de winkelleegstand in Bussum drastisch toegenomen. Inmiddels staat ca 17 % van de Bussumse winkels leeg, met name in het centrum van de gemeente. Ondanks dat worden, ook door de omliggende gemeenten nog steeds plannen ontwikkeld voor winkeluitbreiding.Zowel door de detailhandelsbranche, retaildeskundigen, de provincie, consumentenorganisaties en door onszelf is voortdurend gewezen op de onwenselijkheid van uitbreiding van bewinkeling. Ook de provincie is via de recente uitlating van de Commissaris van de Koning van mening dat gemeenten hun plannen onderling moeten afstemmen. Hiervan is geen sprake in Gooi & Vechtstreek. Deze omissie komt pijnlijk naar voren in het Bestemmingsplan Centrum.Bussum neemt zelf geen initiatieven tot afstemming, en blijft zonder enige basis onverkort vasthouden aan uitbreiding van de bewinkeling in het plangebied. Dit is naar onze mening de angel in het Bestemmingsplan, die de bodem onder de voorgestelde uitbreiding wegslaat, de positie van ondernemers bedreigt, nieuwe leegstand veroorzaakt en in strijd is met de wensen van ondernemers en vele bewoners die aan de inspraak hebben deelgenomen. Wij zijn dan ook van mening dat een belangrijke basis voor het bestemmingsplan Centrum ontbreekt en onterechte en onnodige schade zal ontstaan voor ondernemers en de bevolking.Het college beroept zich erop dat zij de mogelijkheden voor winkeluitbreiding in Bussum reeds heeft teruggebracht (van plus 10.000 tot inmiddels plus 1500 m2 ). Niettemin is verdere groei van de leegstand te voorzien, door deskundigen met nog eens ca 20%, zodat wij van mening zijn dat geen enkele uitbreiding meer mag plaats vinden.
  Ook het college is deze mening inmiddels toegedaan, maar wijst erop dat de krimp zich vooral in de aanloopstraten in Bussum dient voor te doen.
  Deze stelling is onhoudbaar. In de aanloopstraten is, vanwege de prijsstelling en het relatief grote aantal winkels in particulier eigendom, vrijwel geen leegstand. Het bewust terugbrengen van het aantal winkels daar is niet realistisch en zal overigens ook het leefklimaat in de betreffende straten en voor de omliggende buurten nadelig beïnvloeden.

  Wij zijn dan ook van mening dat het College uitvoering dient te geven aan de wens tot een compact centrum en dit dient te realiseren.
  Uitbreiding van de bewinkeling in het gebied Scapino/Nieuwe Brink staat hier haaks op.

   

 3. In paragraaf 2.4: Gemeentelijk Beleid, wordt een opsomming van de plannen en onderzoeken gegeven waarop het Bestemmingsplan is gebaseerd. Met betrekking tot de bewinkeling wordt in paragraaf 2.4. van de toelichting op het bestemmingsplan verwezen naar de Kadernota Economie uit 2009. De hiervoor onder punt 2 beschreven structurele ontwikkelingen m.b.t. de bewinkeling in Bussum, die volgens deskundigen juist in 2012 en 2013 in een versnelling terecht zijn gekomen, zijn hierbij echter onvoldoende betrokken. De conclusie uit punt 2 in het voorgaande, geldt dus ook hier: de voorziene winkeluitbreiding is onvoldoende beargumenteerd, en biedt geen betrouwbare basis voor de winkeluitbreiding in het plangebied. Hierdoor zullen bestaande ondernemers zowel als bewoners schade ondervinden. Deze schade kan en mag naar onze mening niet op de gemeenschap worden verhaald.
 4. In paragraaf 3.5.3. Detailhandel/winkelvoorzieningen wordt het kernwinkelgebied beschreven op basis van het onderzoek van Ecorys uit 2007. Daar wordt gesteld dat de omvang van het winkelaanbod in Bussum kleiner is dan in vergelijkbare andere winkelgebieden en dat in Bussum een aantal winkelketens ontbreken.Deze situatie is in 2013 fundamenteel gewijzigd. Er is niet alleen grote leegstand, de leegstand doet zich juist vooral voor in de kleinere winkels waardoor de verhouding is gewijzigd. Bovendien zijn er in 2012 twee filialen van grote ketens naar Bussum gekomen (Action en Xenos) goed voor samen 2340 m2 die de verhouding nog sterker hebben gewijzigd. Wanneer we daar de uitbreiding met 1500 m2 op het Scapinoterrein aan toevoegen realiseert Bussum dus direct naast het Kernwinkelgebied ca 4000 m2 aan winkeluitbreiding.
  Bovendien bevindt Bussum zich op korte afstand van een winkelcentrum met een sterk regionale functie (Hilversum), en zijn er uitbreidingen in omliggende gemeenten (Huizen, en Baarn) die in 2007 niet werden voorzien. Wij betogen al geruime tijd, in navolging van meerdere deskundigen waaronder retailspecialist prof. Dr C. Molenaar, dat de terugloop van winkels sneller gaat dan verwacht, en dat uitbreiding nu juist toename van leegstand ook in het eigen winkelgebied oplevert.Opnieuw geeft dit aan dat een belangrijke basis voor de gedachte winkeluitbreiding ontbreekt en het Bestemmingsplan op dit gebied naar onze mening fundamenteel tekort schiet. De maatschappelijke schade hierdoor zal naar wij verwachten groot zijn en kan voorkomen worden door te kiezen voor een uitbreiding van de bestemming ‘ wonen’ met gemengde voorzieningen, anders dan (groot)winkelbedrijf.
 5.  Verkeer: in paragraaf 3.3.3.  ‘Ontsluitingsstructuur’ en in figuur 3.4. ontbreekt de Brinklaan tussen Kerkstraat en Nieuwe Raadhuisstraat als ‘ontsluitingsweg’. Ook dit gedeelte van de Brinklaan speelt wel degelijk een rol in de ontsluiting van het plangebied en in de verbinding tussen Noord en Zuid Bussum. Allerwegen is gepleit de Brinklaan niet uit de wegenstructuur te halen, maar daarentegen wel voorzieningen te scheppen waardoor de auto ‘te gast’ is en die het verblijfsklimaat in het gebied ten goede komen.In de Nota van Inspraak en Overleg over het Ontwerp Bestemmingsplan Centrum staat in antwoord op vragen hierover dat de Brinklaan inderdaad een ontsluitingsweg is, en een doorgaande functie heeft, en dat dit in de toelichting bij het Bestemmingsplan wordt vermeld.
 6. Dat is echter niet gebeurd. Juist het elementaire stuk (tussen Kerkstraat en Brinklaan) wordt hiervan uitgezonderd, zodat de Brinklaan geen doorgaande functie kan hebben. Dit is naar onze mening niet in het belang van de bereikbaarheid van het centrum, legt een grote druk op aanliggende straten en is in strijd met het ‘Definitief Besluit Centrumring’ van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2008, waarin is aangegeven dat de Brinklaan definitief niet wordt afgesloten.
  Wij zijn daarom van mening dat de Brinklaan in zijn geheel haar doorgaande functie dient te behouden, zij het met een inrichting waarbij de auto ‘te gast’ is.

 7. Bij 3.6.3. ‘Nieuwe Ontwikkelingen’ wordt onder 3. Scapino met name de Nota van Uitgangspunten uit 2009 vermeld. Wij wijzen er nogmaals op dat sindsdien de winkelsituatie structureel gewijzigd is en een nieuw uitgangspunt nodig is voor de ontwikkeling van Scapino Nieuwe Brink, anders dan uitbreiding met 1500 m2 winkels. Dat dient naar onze mening opgenomen te worden in het Bestemmingsplan Centrum als leidend uitgangspunt voor de ontwikkeling van Scapino Nieuwe Brink. De Nota van Uitgangspunten van 2009 is op dit onderdeel naar onze mening achterhaald en kan niet fungeren als een betrouwbaar kader voor de ontwikkeling van deelplannen in het centrum.
  Hier wordt nu wel de centrumvisie en het centrumplan summier aangestipt,
  maar niet ter vervanging van de Nota van Uitgangspunten van 2009. Die is blijkbaar nog steeds leidend, ondanks alle bezwaren.
 8. In hoofdstuk 4. ‘Sectorale aspecten’, wordt opnieuw het gedeelte Brinklaan tussen Kerstraat en Nieuwe Raadhuisstraat niet als ontsluitingsweg benoemd. Zie onze opmerking hierover onder 5.
  Wat betreft het langzaam verkeer: er is op ons verzoek nu wel melding gemaakt van de belangrijke fietsverbinding in Oost-Westrichting vanuit Spiegel naar Bussum Oost en vv via de Veerstraat. Echter: bij de opsomming van belangrijke fietsroutes in het centrum wordt deze weg niet genoemd.
  Verder wordt er bij parkeren met geen woord gerept over de behoefte aan fietsparkeren, wel over de hoge parkeerdruk voor auto’s die nog nader wordt geactualiseerd. Wij vinden gezien het verkeersbeleid van de gemeente Bussum met aandacht voor het fietsverkeer, dat het Bestemmingsplan congruent dient te zijn met het beleid en dat alsnog een passage hierover wordt opgenomen in de toelichting om het belang hiervan te onderstrepen.
 9. In Hoofdstuk 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid wordt onder 6.2.2. de gevolgde inspraakprocedure over het voorontwerp-bestemmingsplan in 2012 vermeld. De paragraaf wordt afgesloten met de vermelding dat de reacties op dit voorontwerp verwerkt zijn in het ontwerp bestemmingsplan. Dat is te makkelijk en overigens ook onjuist (zie onze opmerking over de functie van de Brinklaan onder 5). Wij hebben op 10 oktober 2012 op het voorontwerp schriftelijk gereageerd. Daarin hebben wij aangegeven dat er een onlosmakelijk verband is tussen Centrumvisie en Centrumplan met het bestemmingsplan Centrum, en dat de resultaten van beide inspraakprocedures nog niet op elkaar waren afgestemd en verwerkt. Wij hebben daarbij ook aangegeven de toezegging van wethouder Barneveld tijdens  de inspraakavond over het voorontwerp op 4 oktober 2012 dat de resultaten van de inspraak over de Centrumvisie alsnog in het ontwerp bestemmingsplan verwerkt zouden worden. Dat is wat ons betreft  niet gebeurd met de opmerkingen t.a.v. het groen, de bewinkeling en het verkeer en parkeren. Wij zijn dan ook gedwongen onze zienswijze uitvoerig te beargumenteren, omdat we van onze reacties op onderdelen weinig terugvinden in het Bestemmingsplan Centrum.
 10. 9.   Wat betreft de plankaart behorende bij het bestemmingsplan Centrum:
  in onze reactie op het voorontwerp d.d. 10 oktober 2012 schreven we: ‘In de inspraak wordt met nadruk gepleit voor versterking van het groene karakter van Bussum. De als ‘Groen’ aangewezen gebieden in het centrum (bedoeld werd hier het gebied tussen Nieuwe Raadhuisstraat en Kerkstraat) bieden hiervoor te weinig houvast. Slechts 2 gebieden hebben deze bestemming. En slechts op 2 plaatsen wordt de bestemming ‘Tuin” aangeduid: enkele percelen aan de onevenzijde aan de Kerkstraat en een blokje aan het Wilhelminaplantsoen. Dat gegeven staat overigens ook in contrast met de tekst in de toelichting zelf (3.6.1.) dat het bestemmingsplan juist mogelijkheden moet bieden om de bestaande groenstructuur verder te ontwikkelen.’Met deze opmerking is niets gedaan. Sterker nog, in de plankaart bij het Bestemmingsplan is zelfs aan de noordzijde van de Kerkstraat, tussen Brinklaan en Thierensstraat, de aanduiding ‘Tuin’ verdwenen. Dit is in strijd met de uitdrukkelijke wens van vele Bussumers en de direct omwonenden om het tuindorpkarakter van de Kerkstraat ook in de nieuwbouw door te zetten. Door het college is toegezegd dat ook op te nemen in het postzegelpan en het bouwplan Scapino Nieuwe Brink. Door dit nu uit het Bestemmingsplan te halen
  ontstaat er onzekerheid over het nakomen van deze toezegging. Wij pleiten ervoor de bestemming tuin weer op te nemen aan de Kerkstraat, en voort te zetten in de Thierensstraat aan de nog onbebouwde zijde, tegenover de bestaande bebouwing. Daarmee kan een restant van de oude groenstructuur en het groene karakter van de Thierensstraat worden behouden.

10. Onder 3.6.1, bij ‘Groenstructuur’ staat vermeld: ‘Van belang is dat de bestaande groen- en bomenstructuur (laanbomen en solitaire bomen),bestaande uit zowel gemeentelijk als particulier groen, beschermd en verder ontwikkeld wordt.

Het bestemmingsplan dient hiertoe de mogelijkheden te bieden.

De meest effectieve manier om het groene karakter te verstevigen, is aan te sluiten bij de aanwezige kwaliteiten. Op plaatsen waar kwaliteit ontbreekt, wordt groen ingezet om lelijke plekken te verbergen, in de vorm van onder andere gevelbeplanting of verplaatsbaar groen.

Waar groen wordt ingezet, geeft het een besloten en veilig gevoel en draagt daarmee in sterke mate bij aan de verblijfskwaliteit van het centrum. Per plek wordt gezocht naar maatwerkoplossingen’.

Van dit uitgangspunt is vrijwel niets terug te vinden in het Bestemmingsplan, tenminste niet in de bijbehorende plankaart. Die schiet in dit opzicht ernstig tekort. Zie ook onze opmerking onder 9.

De Centrumvisie, onderlegger voor Centrumplan en uiteindelijk de juridische vertaling in het Bestemmingsplan Centrum  heeft als titel gekregen: ‘op weg naar een modern Tuindorp’. Geconstateerd werd dat de kwaliteit van Bussum onder meer tot uitdrukking komt in het vele aanwezige groen, de voortuinen, de laanbomen, gecombineerd met de aanwezige bebouwing zo kernmerkend voor een tuindorp dat Bussum feitelijk is. Geconstateerd werd ook dat juist deze kwaliteit in het centrum ontbreekt. Algemeen werd dit onderschreven tijdens de inspraak over Centrumvisie en Centrumplan. Daarnaast onderstrepen we nog eens dat Bussum zich wil profileren als duurzame gemeente. Groen onderstreept dat duurzame karakter. De plankaart schiet ernstig tekort in haar aanwijzingen om het groen in Bussum te versterken. Zij biedt de mogelijkheden tot verdere verstening in plaats van versterking van het groen. Uit een oogpunt van betrouwbaar bestuur zijn wij van mening dat deze essentiële wens van de insprekers moet worden verwerkt in de plankaart, op meerdere plekken bv langs en in het Scapino Nieuwe Brinkterrein.

11. Tot slot: kernwaarde van Bussum is haar karakter als Tuindorp, zoals hiervoor al gesteld. De karakteristieke bebouwing is van oorsprong maximaal 3 lagen, met een enkele uitzondering. De meest aangrenzende bebouwing waarin ook het tuindorpkarakter is terug te vinden (Kerkstraat, Thierensstraat, Wilhelminaplantsoen, Oud Bussummerweg) vormt een goed uitgangspunt voor bijvoorbeeld de bebouwing van Scapino/Nieuwe Brink. Wij missen in het  Bestemmingplan een kader voor de nieuwbouw zodanig dat die ook daadwerkelijk aansluit bij de maat en de schaal van de aanliggende straten en het tuindorpkarakter van die straten. In het centrum is al veel aangetast. Oude bebouwing is door nieuwe vervangen, zonder enig gevoel voor de omgeving. Zonder een duidelijk kader kan het zo gewenste karakter van Bussum in het centrum niet worden gerealiseerd. Wij maken ernstig bezwaar tegen het ontbreken daarvan en pleiten voor een duidelijk uitgangspunt en uitwerking daarvan in de Bestemmingsplanvoorschriften en de plankaart.

Voorts zijn wij van mening dat een bouwhoogte van maximaal 3 lagen in de bebouwing van het gedeelte tussen Brinklaan-Kerkstraat-Thierensstraat- Nieuwe Brink het maximum dient te zijn, om de aansluiting op de omgeving zo maximaal tot haar recht te laten komen.

Samenvattend zijn wij van mening dat :

1. In het Bestemmingsplan Centrum Bussum zijn de wensen van Bussumse
inwoners en ondernemers – zoals deze tijdens de inspraak over de
Centrumvisie en het Centrumplan naar voren zijn gekomen – onvoldoende
verwerkt.
Dit geldt met name voor de punten bewinkeling, groen, bouwhoogten
en verkeer (langzaamverkeerroutes, fietsparkeren).
Daarmee is de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur in het geding;

2. Het Bestemmingsplan onvoldoende basis biedt voor een verantwoorde,
toekomstgerichte invulling van het centrum.
Dit kan tot schade leiden voor de Bussumse gemeenschap door
verdere toename van leegstand en gaat ten koste van bestaande
Bussumse ondernemingen.

          Aan onze bezwaren kan worden tegemoet gekomen door:

–             Geen bewinkeling mogelijk te maken op de Scapinogronden en deze
te beperken tot Nieuwe Brink, zodat het kernwinkelgebied ook
daadwerkelijk compact blijft. Dus ook geen supermarkt. Wel het
wonen hier versterken in combinatie met andere voorzieningen die
aansluiten op de woonfunctie zoals bijvoorbeeld werken aan huis,
galerie, e.d.;

–             Een aanzienlijke versterking van het groen op te nemen in de
plankaart met name in het gebied tussen Brinklaan, Kerkstraat-
Thierensstraat-Nieuwe Brink (Nieuwe Brink Scapino);

–             Het aantal bouwlagen voor nieuwbouw als regel te beperken tot
maximaal 3 en in planvoorschriften en plankaart die hoogten ook als
taakstellend kader op te nemen;

–             De Brinklaan tussen Kerkstraat en Nieuwe Raadhuisstraat niet aan te
merken als voetgangersgebied en af te sluiten, maar aan te merken
als doorgaande-/ontsluitingsweg met ‘auto te gast’;

–             Voorzieningen voor fietsparkeren aan te geven en te versterken.

Met vriendelijke groet,

Ben de Veth                                                   Kees Flink

Generaal de la Reijlaan 11                             Corverlaan 1

1404 BM Bussum                                           1405 AV Bussum

bdeveth@freeler.nl                                        flinkk@xs4all.nl

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .