Coalitie luistert niet naar absolute meerderheid Bussumers

hoezo

Ondanks massaal verzet van de inwoners van Bussum blijft de coalitie (VVD, Groen Links, PvdA en CU) vasthouden aan het verwerpelijke plan om op de gronden van Scapino/ Nieuwe Brink een supermarkt te vestigen. De coalitie geeft de inwoners volstrekt onvoldoende tijd om zienswijzen tegen dit plan in te dienen. De Projectontwikkelaar,  aan wie de gemeente zich helemaal heeft overgeleverd, had meer tijd nodig en wat gebeurt er? Het hele proces wordt door de coalitie maar liefst drie maanden naar voren gehaald en de termijn waarbinnen inwoners van Bussum kunnen reageren wordt niet aangepast. Daarom staat er op deze site onze zienswijze die wij indienen. U kunt onze zienswijze downloaden en vrijelijk aanpassen. Voor het downloaden van onze zienswijze klik u hier.

Hieronder staat onze volledige tekst.

1
Aan: de Gemeenteraad van Bussum
Postbus 6000
1400 HA Bussum
Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Centrum-Scapino/de Nieuwe
brink”
DD: 15 oktober 2013
Geachte leden van de Raad,
Hierbij treft u aan onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan “Centrum –
Scapino/de Nieuwe Brink”
1. Wij maken allereerst bezwaar tegen de procedure die hierbij wordt gevolgd. Dit
plan maakt deel uit van het ontwerpbestemmingsplan Centrum, waartegen
ondermeer wij een zienswijze hebben ingediend en waarvan de procesgang nog
niet is voltooid. De verwachting is dat na vaststelling door de gemeenteraad
meerdere Bussumers bezwaar zullen aantekenen tegen het aldus vastgestelde
bestemmingsplan, omdat tegen essentiële onderdelen van het plan grote
maatschappelijke weerstand bestaat.
Het getuigt naar onze mening van onzorgvuldigheid om een dergelijk plan dat ter
discussie staat nu voor te leggen aan de bevolking, in de wetenschap dat zeer
recent daarna bovendien een definitief bouwplan Scapino Nieuwe Brink wordt
voorgelegd. Er is naar onze mening geen aanmerkelijk belang gediend met de
grote tijdsdruk die nu wordt ingezet om het bouwplan Scapino Nieuwe Brink te
realiseren. Het lijkt erop dat het College van Burgemeester en Wethouders er
alles aan gelegen is om dit zo sterk betwiste plan vrijwel onverkort te realiseren.
Dit druist naar onze mening in tegen de principes van behoorlijk bestuur, met
name voor wat betreft het betrekken van de bevolking bij plannen en beleid.
Bovendien worden de wettelijke termijnen niet in acht genomen. Het ontwerp
postzegelbestemmingsplan is op 19 september ter inzage gelegd. Dit plan is
onlosmakelijk met het Definitief Ontwerp Bouwplan verbonden. Dit plan is pas op
15 oktober aan de bevolking gepresenteerd. Wij verzoeken u dan ook dringend
de termijn om zienswijzen in te dienen te verlengen tot 26 november
2. In hoofdstuk 2, Planbeschrijving worden de ambities van de gemeente voor het
centrum beschreven.
Onder ‘compactheid’ wordt aangegeven dat een kwalitatief hoogwaardig compact
kernwinkelgebied wordt aangewezen, waarbij compactheid wordt bereikt door in
de Aanloopstraten winkels te ontmoedigen door hier geen nieuwe winkels toe te
staan maar juist andere functies.
Volgens de plankaart in het ontwerpbestemmingsplan Centrum is het
Scapinogebied aangemerkt als ‘Aanloopstraat’. Het gehele plan Scapino Nieuwe
Brink is niettemin gericht op een versterking van de winkelvoorzieningen in dit
gebied, ook in het gebied aangeduid als ‘Aanloopstraat’. Dit omdat het, volgens
het college “belangrijk is om ook aan de oostzijde van de Brinklaan een ‘trekker’
te realiseren”. Naar onze mening is de uitwerking van ‘Compactheid’ op deze
manier tegenstrijdig aan een compact centrum zoals dit door deskundigen en
veel insprekers is bepleit. Volgens ons is dit zeer onwenselijk en zelfs desastreus.
Wij maken hiertegen dan ook ernstig bezwaar. Wij komen hier later op terug.
3. In de paragraaf ‘Vergroening’ op pagina 10 wordt terecht gesproken over de
ambitie ‘vergroening’, ter versterking van het karakter van Bussum als
“Tuindorp”. Deze ambitie zien wij niet gerealiseerd, noch in de toelichtende tekst,
noch in de figuren in de toelichtende tekst, noch in de plankaart en de daarbij
2
behorende voorschriften.
In onze reactie op het voorontwerp bestemmingsplan Centrum dd 10 oktober
2012 schreven we al:
‘In de inspraak wordt met nadruk gepleit voor versterking van het groene karakter van Bussum. De
als ‘Groen’ aangewezen gebieden in het centrum bieden hiervoor te weinig houvast. Slechts 2
gebieden hebben deze bestemming. En slechts op 2 plaatsen wordt de bestemming ‘Tuin”
aangeduid: enkele percelen aan de onevenzijde aan de Kerkstraat en een blokje aan het
Wilhelminaplantsoen. Dat gegeven staat overigens ook in contrast met de tekst in de toelichting
zelf (pag 44) dat het bestemmingsplan juist mogelijkheden moet bieden om de bestaande
groenstructuur verder te ontwikkelen.’
Het enige dat met deze opmerking is gedaan is dat in het Ontwerp
Bestemmingsplan Centrum nu de strook groen aan de Kerkstraatzijde is
doorgetrokken. Niettemin is er geen enkele garantie dat deze strook als tuin
wordt gebruikt. Ter plaatse van de Kerkstraat kunnen op de begane grond
woningen worden gerealiseerd, maar dat kunnen ook andere bestemmingen zijn.
De voorschriften, met name artikel 4. Tuin, geven evenmin zekerheid voor het
groene karakter aan de Kerkstraat, realiseert daarmee niet onze wens en die van
vele Bussumers en is daarmee in feite misleidend.
Letterlijk houdt de bestemming ‘Tuin’ volgens art. 4 het volgende in:
‘Tuin (Artikel 4)
De voortuinen en delen van de zijtuinen, behorende bij de woningen zijn apart
bestemd als Tuin. Alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn hier
toegestaan. Uitzondering gelden voor bijvoorbeeld erkers
(ingevolge de algemene regels) en voor een gedeelte van de ondergrondse
parkeergarage die onder de tuinen doorloopt. Erfafscheidingen en andere
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn tot een hoogte van 1 m, toegestaan.
Hierop zijn enkele uitzonderingen zoals vlaggenmasten tot een hoogte van 6 m
en pergola’s tot een hoogte van 2 m. Als specifieke gebruiksregel is opgenomen
dat parkeren in de voortuin niet is toegestaan’.
De Tuin kan dus geheel bestraat worden en voorzien van bouwwerken die de
gewenste groene bestemming teniet doen’.
Wij hebben hiertegen ernstig bezwaar en verzoeken u de planvoorschriften aan
te passen zodat de vergroening die ook het college en de raad voorstaan, en
waarvan de algemene kaders in het ontwerp Bestemmingsplan Centrum worden
gegeven, ook feitelijk zal worden gerealiseerd.
Helemaal haaks op de wens om het centrum te vergroenen staat het voornemen
om het monumentale groen aan de Thierensstraat ( 80 jaar oude eiken) te
kappen. Dat mag niet gebeuren!
4. In de Planbeschrijving wordt op pagina 11 een impressie gegeven van het plan
Scapino Nieuwe Brink. Het plan sluit niet aan de omgeving, en is daarmee in
strijd met de intenties van de centrumvisie, zo vurig bepleit en ruim
onderschreven door vele insprekers. Het motto ‘Bussum Tuindorp’, met
waardering voor zijn kleinschalig historisch karakter staat ons inziens haaks op
de verschijningsvorm van het plan. Hier manifesteert zich een on-Bussums
bouwblok, met een karakter en maatvoering die afwijken van die in de directe
omgeving. Velen wezen op de bebouwing aan de centrumzijde van de Kerkstraat,
als illustratie van het gewenste karakter van dit gebied. De directe omgeving
bestaat uit gevarieerde, kleinschalige bebouwing, met maximaal 3 lagen,
afwisselend met tuin, op een verhoging of direct aan de weg gelegen, en ruim in
het groen (Thierensstraat).
3
Wij maken ernstig bezwaar tegen de bouwhoogte aan de Kerkstraat (max. 4
lagen), en de afwijking die daarop volgens de planvoorschriften nog mogelijk is.
Wij verzoeken de bouwhoogte te beperken tot maximaal 3, geen aanmerkelijke
overschrijding van de goothoogte, geen uitzondering voor een extra
teruggelegen laag en ruime aanwezigheid van groen (zie eerder)
met incidenteel 2 lagen ter afwisseling van het gevelbeeld.
5. In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling beschreven van de detailhandelstructuur.
Wij maken ons grote zorgen over uw plannen betreffende uitbreiding van de
bewinkeling en dat hebben we ook kenbaar gemaakt aan de Commissaris van de
Koning van Noord Holland. In zijn antwoord aan ons schrijft de Commissaris van
de Koning: “Ten aanzien van de uitbreiding op het terrein van Scapino/Nieuwe Brink, heb ik mij door het
bestuur van de gemeente Bussum laten vertellen dat het gaat om de verplaatsing van een elders gevestigde
supermarkt”. We gaan dus uit van een verplaatsing en vergroting van Albert Heyn,
temeer omdat vestiging van een extra supermarkt o.a. op felle tegenstand van
De Bussumse Ondernemers Vereniging stuit. Bovendien heeft het College bij
monde van de wethouder toegezegd dat de huidige plek van AH gegarandeerd
opgevuld wordt door een winkel.
U begint dit hoofdstuk met de zin: “Een bestemmingsplan gericht op detailhandelsontwikkeling
moet beschikken etc.” . Wij betreuren deze beperking ten zeerste. Liever hadden wij
gezien dat dit bestemmingsplan gericht was op bewoning en vergroening van het
betreffende gebied.
In dit plan concludeert u dat in het centrum van Bussum ruim voldoende
economische ruimte is om het winkelaanbod in zowel de dagelijkse als de niet
dagelijkse goederen te versterken.
Daar wordt aan toegevoegd dat de consument behoefte heeft aan een
kwantitatieve versterking van onder meer de detailhandel, d.m.v. een
supermarkt.
In dit hoofdstuk ligt de rechtvaardiging voor de vestiging van een supermarkt op
Scapino Nieuwe Brink en daarmee feitelijk de uitrekking van het centrum van
Bussum dat gemeente, inwoners en ondernemers zo graag compacter willen
hebben. Deskundigen betogen ook dat het centrum van Bussum niet compact
genoeg is en dat het essentieel is dat loopafstanden beperkt zijn.
De ontwikkeling in naburige gemeenten zoals Hilversum en Baarn duiden daar
ook op.
Daarnaast voegt een supermarkt op zichzelf niets toe aan de verlevendiging van
het centrum omdat dit ‘one stop shopping’ is. De meeste consumenten komen
hier gericht voor hun inkopen, en verlaten dan het gebied. Het voorliggende plan
staat ook haaks op de commissienotitie ruimte van 24 september 2008. Daarin
staat o.a. het volgende vermeld:
“Ad 3 Invulling met hoog recreatief karakter
Er zullen enkele trekkers gehuisvest moeten worden in het nieuwe gebied. Ook wordt de nadruk gelegd op
een invulling met een hoog recreatief karakter. Voorbeelden hiervan zijn de branches mode en
schoenen/leerwaren, maar ook aantrekkelijke horecavoorzieningen zijn in deze context onmisbaar.
Voorkomen dient te worden dat de voorzieningen vooral doelgericht worden bezocht, zonder dat er sprake is
van voldoende uitwisseling met het al bestaande aanbod.”.
Inmiddels staat de Nieuwe Brink leeg, nemen de Internetverkopen jaarlijks met
10% toe en is er bij de detailhandel al enkele jaren sprake van krimp. De
voorspellingen geven aan dat de leegstand de komende jaren verder zal
toenemen. Tussen nu en 2020 verdwijnt er nog eens 20% van de bestaande
winkels in Bussum.
Ondanks dit alles presteert het College het om te zeggen dat er in Bussum nog
wel winkels bij kunnen. Alsof je achter je bureau zegt dat het mooi weer is,
terwijl één blik naar buiten voldoende is om te zien dat het regent!
In uw analyse komt u tot de conclusie dat in het centrum van Bussum ruim
voldoende economische ruimte is om het winkelaanbod in dagelijkse en niet4
dagelijkse goederen te versterken. Terwijl op grond van dezelfde bronnen en
onderzoeken aantoonbaar is dat Bussum 2720 m2 meer dan gemiddeld wvo voor
dagelijkse artikelen heeft en maar liefst 6400 m2 meer voor de niet dagelijkse
artikelen(1) Misschien is dit wel de verklaring voor het feit dat in Bussum de
leegstand de hoogste is van het hele Gooi!! Bovendien is het volgens Prof. Cor
Molenaar nog steeds zo dat 1/3 van de winkels gaat verdwijnen en 1/3 kleiner
wordt. Deze ontwikkeling zien wij overal om ons heen. Wij begrijpen niet dat u
de situatie voor Bussum anders inschat.
6. In hoofdstuk 5, omgevingsaspecten wordt m.b.t. de bereikbaarheid en de
verkeersafwikkeling het volgende gesteld:
‘Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling vanuit alle richtingen goed bereikbaar is via
gebiedsontsluitingswegen en een centrale ligging binnen Bussum kent. De ontsluiting voor autoverkeer is
derhalve goed’ (5.1, pag. 30)
Bij de bevoorrading wordt zorg geuit over de veiligheid voor fietsers, en
aangegeven dat achteruitrijdend vrachtverkeer niet is toegestaan.
Verder wordt gepreludeerd op een mogelijke afsluiting van de Brinklaan,
waardoor de verkeersbelasting zou verminderen.
Dit laatste is allerminst zeker. Zowel vanuit de inspraak als apart nog eens door
de Bussumse Ondernemers wordt bepleit de Brinklaan niet af te sluiten.
De Kerkstraat en de Herenstraat zijn intensieve verkeersaders. Het fietsverkeer
op de Kerkstraat is intensief. Een aanmerkelijke verzwaring van de verkeersdruk
in dit gebied door verdere toename van bewinkeling is ontoelaatbaar en leidt tot
niet alleen tot ernstige toename van de verkeersonveiligheid, maar ook tot
afname van de kwaliteit van het leefklimaat, in een breder gebied.
Er zijn volstrekt onvoldoende mogelijkheden om deze negatieve gevolgen te
voorkomen.
Wij maken dan ook ernstig bezwaar tegen vergroting van de capaciteit van de
in/uitgang van de Parkeergarage aan Thierensstraat/ Kerkstraat, voornamelijk
veroorzaakt door vestiging van een ‘trekker’ in dit gebied.
7. Hoofdstuk 7 gaat over de uitvoerbaarheid. Dit hoofdstuk suggereert op bijna
schaamteloze wijze dat de uitvoerbaarheid niet op problemen stuit.
Allereerst economisch: ‘het kostenverhaal is voldoende verzekerd’ (7.1.).
Naar onze mening is de onderbouwing van het plan financieel niet deugdelijk en
in strijd met de Europese regelgeving. Een taxatie d.d. 5 juli 2013 van 2200
vierkante meter op de plek van Scapino Nieuwe Brink voor een bedrag tussen de
€ 450.000,- en € 650.000,- is veel te laag. Hier is sprake van subsidie van de
gemeente aan de projectontwikkelaar.
Maar ook de maatschappelijke uitvoerbaarheid (7.2.)is uitermate dubieus.
Duizenden Bussumers zijn van mening dat gezien de huidige leegstand, de
toenemende veranderingen in het winkelgedrag, de economische perspectieven,
de wens tot vergroening en verduurzaming, de wens te komen tot meer
woningen en minder winkels de nu voorgestelde invulling van Scapino Nieuwe
Brink niet gewenst is. Zij pleiten voor een andere invulling. Verondersteld mag
worden dat velen de gebruikelijke rechtsgang zullen volgen en dat er voor
langere periode niet alleen stagnatie maar ook frustratie en een afwijzing van de
lokale democratie ontstaat.
In 7.2. wordt uitsluitend beschreven dat er inspraak en vooroverleg heeft plaats
gevonden en mogelijkheden zijn geweest zienswijzen in te dienen.
5
Dat doet ernstig afbreuk aan de waarde van dit hoofdstuk en strooit ieder politiek
orgaan dat zich zonder kennis van de lokale situatie een oordeel over het plan
moet vormen zand in de ogen.
Wij hebben dan ook ernstig bezwaar tegen de inhoud van dit hoofdstuk.
Wij zijn van mening dat de maatschappelijke uitvoerbaarheid juist NIET kan
worden aangetoond en dat een heroverweging van zowel het ontwerp
bestemmingsplan Scapino Nieuwe Brink als het op handen zijnde bouwplan
noodzakelijk is, in lijn met de eerder georganiseerde inspraak.
Naar onze overtuiging is dit noodzakelijk om onuitvoerbaarheid en
maatschappelijke en economische schade ten gevolge van het onderhavige plan
te voorkomen.
Samenvattend zijn wij van mening dat :
1. In het ontwerp bestemmingsplan Centrum Bussum onvoldoende de
wensen van Bussumse inwoners en ondernemers naar voren gekomen
tijdens de inspraak over de Centrumvisie en het Centrumplan zijn
verwerkt.
Dit geldt met name voor de punten bewinkeling, groen, bouwhoogten
en verkeer (langzaamverkeersroutes, fietsparkeren).
2. Het ontwerp bestemmingsplan gezien de recente ontwikkelingen op
gebied van de leegstand en het winkelgedrag onvoldoende basis biedt
voor een verantwoorde, toekomstgerichte invulling van het centrum Dit
kan tot schade leiden voor de Bussumse gemeenschap door
verdere toename van leegstand en gaat ten koste gaat van bestaande
Bussumse ondernemingen.
Aan onze bezwaren kan worden tegemoet gekomen door:
– Geen bewinkeling mogelijk te maken op de Scapinogronden en deze
te beperken tot Nieuwe Brink, zodat het kernwinkelgebied ook
daadwerkelijk compact blijft. Dus ook geen supermarkt. Wel het
wonen hier versterken in combinatie met andere voorzieningen die
aansluiten op de woonfunctie zoals bijvoorbeeld werken aan huis,
galerie, e.d.
– Een aanzienlijke versterking van het groen op te nemen in de
plankaart met name in het gebied Nieuwe Brink Scapino
– Het aantal bouwlagen voor nieuwbouw als regel te beperken tot
maximaal 3 en in planvoorschriften en plankaart die hoogten ook als
taakstellend kader op te nemen.
– De Brinklaan tussen Kerkstraat en Nieuwe Raadhuisweg niet aan te
merken als voetgangersgebied en af te sluiten, maar aan te merken
als ontsluitingsweg met ‘auto te gast’.
– Voorzieningen voor fietsparkeren aan te geven en te versterken.
(1) Factsheet Koopstromen 2011: Het gemiddeld aantal wvo m2 per 1000 inwoners is in Bussum 409 m2 en landelijk is dit 324 m2. Een
verschil van 85m2 per 1000 inwoners. Voor Bussum is dit dus 32 x 85 = 2720 m2. Voor de niet-dagelijkse goederen bedragen deze cijfers
respectievelijk 1440 en 1242 m2. Een verschil van 198 m2 per 1000 inwoners. Voor Bussum met ruim 32.000 inwoners is dit dus 6400 m2
meer wvo.
Met vriendelijke groet,
Ben de Veth Kees Flink
Generaal de la Reijlaan 11 Corverlaan 1
1404 BM Bussum 1404 AV Bussum

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Bewinkeling, Compact centrum, Democratie, Krantenartikel en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.