Onze zienswijze op het gebied Scapino/Nieuwe Brink

zienswijzeHieronder staat onze inspraakreactie op het Voorlopig Ontwerp bouwplan Scapino/Nieuwe Brink. Wij nodigen u van harte uit om deze tekst of delen daarvan te gebruiken en kenbaar te maken bij het College van B en W. U kunt onze stukken kopiëren vanaf de site of het word-bestand downloaden door middel van een klik hier.

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Bussum

Postbus 6000

1400 HA Bussum

Betreft: Inspraakreactie Voorlopig Ontwerp bouwplan Scapino/de Nieuwe Brink

Bussum, 11 juni 2013
Geacht College,

Hieronder onze schriftelijke reactie op het Voorlopig Ontwerp bouwplan Scapino/de Nieuwe Brink, waarover op 21 mei j.l. een inspraakbijeenkomst werd gehouden.
Het moet ons van het hart dat de inspraakbijeenkomst een schamele vertoning was. ¾ Uur voor ca 70 bezoekers met vele vragen,  een gespreksleider die insprekers vroeg naar de motivatie van hun vraag, geen gelegenheid in discussie te gaan en last but not least de opmerking van de wethouder desgevraagd dat de plannen ‘onomkeerbaar zijn’. Wij betreuren dit zeer. Wat zo goed begonnen was kan niet nu in dit stadium teniet worden gedaan. Wij vragen u onze opmerkingen serieus te nemen. Ze weerspiegelen de reactie van velen die wij spraken op en na de inspraakavond.         

1.  Compact Centrum

In het voorlopig ontwerp wordt ruimte geboden van ca  1.800 m²  voor nieuw winkelvloeroppervlak op het Scapinoterrein. Daarmee ontstaat een ruimte voor de vestiging van een (nieuwe of te verplaatsen) supermarkt van minimaal 2500 m2 winkelvloeroppervlak, aldus het Voorlopig Ontwerp. Deze toevoeging ‘ is noodzakelijk om het kernwinkelgebied rond de nieuwe Brink…. belangrijk te maken’ , aldus de notitie.
Zo ontstaat een winkeloppervlakte dat zich uitstrekt vanaf de Nieuwe Brink, tot aan de Kerkstraat, en vanaf Brinklaan tot de Thierenstraat en de gehele begane grondoppervlakte van de Nieuwe Brink/Scapino in beslag neemt.
Dit is in strijd met de resultaten van de inspraak over het centrumplan, onwenselijk voor een compact Centrum, en zal naar onze mening de problematiek van de leegstand niet helpen oplossen maar juist vergroten.

In strijd met de inspraak.
De werkgroep Compact Centrum, door u ingesteld om advies te geven over de compactheid van het centrum, adviseerde eenduidig het kernwinkelgebied te beperken tot een gebied vlak achter de Nieuwe Brink, en het Scapinoterrein een functie als aanloopstraat te geven, met wonen op de begane grond.

Bij haar advies voegde zij een schets toe, waarin dit werd gevisualiseerd.

Ook de werkgroep Wonen heeft gepleit voor een aanmerkelijke uitbreiding van de woonfunctie in het gebied, voor meerdere doelgroepen, ook voor gezinnen, voor wie wonen op de begane grond zeer gewenst zou zijn.

Daarmee kan het tuindorpkarakter zoals dat zo fraai in de Kerkstraat is te zien, worden voortgezet tot aan de Brinklaan.

Onwenselijk voor het creëren van een compact centrum.

Het kernwinkelgebied stopt nu dus niet achter de Nieuwe Brink, maar loopt door tot en met de Kerkstraat. De vestiging van een winkelvoorziening met een zodanig groot oppervlak, trekt het centrum uiteen en is volledig in strijd met de opvatting tot het maken van een compact centrum.

Op de inspraakavond bleek uiteindelijk dat alleen de projectontwikkelaar op dat gebied een grote supermarkt wil realiseren. Voor ons is niet de projectontwikkelaar degene die bepaalt hoe ons centrum eruit komt te zien, maar de gemeente. Daarvoor is er immers een uitgebreide inspraakprocedure gehouden, waarin – volgens de wethouder – geen bindende afspraken gemaakt zijn.

Tijdens de inspraak werd ook gewezen op de grote verkeersproblemen die ontstaan door de vestiging van een grote supermarkt in dit gebied. Dit leidt tot congesties en een grote aantasting van het woonklimaat.

Vergroot de problemen van de leegstand in Bussum.

Helaas gaat het voorontwerp voorbij aan de bestrijding van de leegstand aan de Nieuwe Brink. Het concentreert de aandacht alleen op het te bebouwen gebied. Er wordt uitsluitend melding gemaakt van de functie van de Dorpsmanager, die een belangrijke taak krijgt in de al bestaande omvangrijke leegstand. Echter, de dorpsmanager kan geen toename van de koopkracht voor elkaar krijgen (nodig met een groter winkelaanbod) en evenmin de stijgende omzet van de webwinkels terugdraaien. Dat is een structurele ontwikkeling, die zich ook in Bussum voordoet en gelukkig ook door wethouder Barneveld wordt onderkend. De Dorpsmanager kan het centrum van Bussum aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat Bussum haar identiteit van ‘Modern Tuindorp’ ook in het centrum gaat bieden en zo een aangenaam verblijfsgebied wordt die bezoekers blijft trekken. Het toevoegen van een dermate groot winkeloppervlak is echter zeer onwenselijk en maakt de problemen in Bussum, ook elders in het kernwinkelgebied alleen maar groter.
Ter toelichting het volgende:

Tijdens de inspraakavond bevestigde de wethouder zijn uitspraak die hij eerder in de krant heeft gedaan: in Bussum moet nog 20% van het winkelvloeroppervlak verdwijnen.  Hij was trots op het reeds wegbestemmen van winkelvloeroppervlak van 4500 m² . Dit is echter een fopspeen. Inmiddels is de Xenos goed voor een uitbreiding van 900 m² , de komende Action voegt daar nog eens 1440 m² aan toe en op de Nieuwe Brink komt er nog 1800 m² bij, totaal 4140 m². Slechts 350 m² is dus netto wegbestemd terwijl er 20% van 59.000 m² moet verdwijnen. Dat is bijna 12.000 m². Daarom vinden wij de geplande winkeluitbreiding onbegrijpelijk en onwenselijk.

Bovendien vinden wij het vreemd dat er geen gemeente is die buiten zijn eigen territorium kijkt. Er zijn plannen voor een groots nieuw winkelcentrum in Almere, een forse uitbreiding in Huizen (Keucheniusgronden) en ook Nijhof in Baarn wil op zijn terrein een nieuw winkelcentrum openen. Laat Bussum nu verstandig zijn en kiezen voor een compact centrum dat ook over 10 jaar nog floreert. De recente wetswijziging betreffende de koopzondagen heeft voor Bussum ook nog een negatief effect. In Bussum is de koopavond nog maar nauwelijks haalbaar, terwijl er door de koopzondagen in de ons omringende grotere plaatsen ongetwijfeld nog koopkracht zal afvloeien.

Volgens Prof. Dr. Cor Molenaar (Retailspecialist) gaat de terugloop van de winkels nog veel sneller dan verwacht wordt.

Op onze site www.bussumnatuurlijkbeter.nl kunt u kennis nemen van de recente ontwikkelingen op winkelgebied die allemaal dezelfde kant op wijzen: De groei van het Internetwinkelen neemt sneller toe en de afname van de fysieke winkels gaat sneller.

Inconsistent is het plan in het realiseren van een grote supermarkt. In het Centrumplan van december 2012 wordt op bladzijde 13 gezegd over het kernwinkelgebied: “Je gaat hier in principe niet alleen naar toe om doelgericht boodschappen te doen”.  Bij de aanloopstraten staat er op blz. 14 te lezen:”Ook hier bevinden  zich winkels, maar dit zijn eerder winkels waar je doelgericht naartoe gaat. Denk aan een supermarkt voor de dagelijkse boodschappen, maar ook een speciaalzaak voor verfartikelen of dierverzorgingsproducten”.

Het Centrumplan geeft dus zelf aan dat er geen supermarkt op de Nieuwe Brink/Scapino moet komen. Bovendien zorgt een supermarkt (one-stop-shopping) niet voor de door de projectontwikkelaar gewenste loop- en fietsstromen. Opvallend is dat er in de presentatie nauwelijks een fiets te bekennen was, laat staan een parkeervoorziening voor minimaal 100 fietsen en 10 bakfietsen.
 2.  Levendig centrum

Terecht wordt gewezen op de recreatieve functie van het gebied, de wenselijkheid tot het creëren van kleinschalige evenementen en het creëren van ontmoeting. Scapino Nieuwe Brink heeft in het huidige Voorontwerp op deze punten echter niets te bieden. Het huidige horecapaviljoen ‘blijft staan’, dat is geen verdienste, evenals de terrasfunctie, die er nu ook al is. Het gebied ligt perifeer voor een kleinschalig centrum als dat van Bussum. Het voorontwerp overtuigt op geen enkele wijze hoe de levendigheid van het centrum kan worden vergroot.  Ook de woonfunctie: deze is uitsluitend op de verdieping gelegen en zal vanaf de begane grond nauwelijks worden beleefd, zoals dit nu ook het geval is. Sterk punt van het Wilhelminaplantsoen is dat Wonen in het Centrum tot op maaiveld de levendigheid en het gevoel van veiligheid ook ‘s avonds vergroot. Dat gebeurt niet met anonieme al dan niet verlichte winkelruiten.

3.  Wonen in het centrum Positief is de verhoging van het aantal woningen ten opzichte van een eerder ontwerp. Niettemin vinden wij de oogst t.o.v. het vorige ontwerp mager en het geboden product te eenzijdig. Er wordt slechts 1 type geboden, van 90 m² , in de middeldure huursector. Het centrum van Bussum is bij uitstek geschikt voor jongere starters,  ouderen die direct nabij voorzieningen willen wonen in een levendiger omgeving, gezinnen met kinderen en huishoudens waarvan een of beide partners thuis werken. Deze groepen stellen verschillende eisen aan woonruimte. Wij pleiten er sterk voor veel meer differentiatie aan te brengen, in typen, prijzen en financieringscategorie. Er is behoefte aan wonen in een meer stedelijke omgeving, is ons verzekerd vanuit de vastgoedsector. Zeer aan te bevelen is de toekomstige bewoners te betrekken bij de planvorming. Zo ontstaat al bij voorbaat markt voor het plan, samenhang tussen bewoners en een gedifferentieerd ontwerp. Wij hebben u al eerder verzocht een participatieprocedure zoals bij de Verbinding in de Verbindingslaan mogelijk te maken. Tot op heden heeft u niet op dit voorstel gereageerd. Wat betreft de vormgeving: blij zijn wij met het behoud van de drie historische panden. Zij verwijzen naar het aangename kleinschalige gebied dat het centrum van Bussum ooit was, met oog voor detail.

Het voorontwerp toont dat het project deels in 4 lagen wordt gerealiseerd. Dat gaat ten koste van het woonklimaat van aanliggende straten zoals de Thierensstraat. Bovendien sluit dit op geen enkele manier aan bij de naastgelegen bebouwing aan Kerkstraat en Thierensstraat en geeft het blok een massief karakter, ondanks de parcellering van de gevels. Deze parcellering kan goed werken, zoals bij Landsraat Noord, het biedt een gevarieerd gevelbeeld, maar verhoudt zich door de betrekkelijk smalle straten rondom Scapino Nieuwe Brink niet met de bestaande bebouwing.

We pleiten voor een ambitieuzer, meer eigentijds plan, dat in schaal en maat beter bij de omgeving past.

4.  Groen

  • Tijdens de inspraak over de Centrumvisie is ‘Groen’  als wezenlijk onderdeel van  een aangenaam verblijfsgebied aangemerkt. De Centrumvisie kreeg ook de passende titel mee:  ‘Op weg naar een Modern Tuindorp’. “Groen” wordt terecht ook door het College gezien als de versterker voor het Centrum. Van dat groen is in het Voorontwerp vrijwel niets terug te vinden. In de Nota van Uitgangspunten van 2009 werd als uitgangspunt gekozen voor een  verbinding tussen het groen van Marienburg en het groen aan de Thierensstraat (een laatste restant van de tuin van de voormalige ‘Villa van Vroom’). Dat uitgangspunt is verlaten. Er is niets meer van terug te vinden dan de daktuin in het binnengebied (helikoptergroen, vanaf de straat onzichtbaar) en een kleine, zeer smalle strook aan de Kerkstraat. Juist de voortuinen met karakteristieke bebouwing daar, zo kenmerkend voor een tuindorp, zijn niet overgenomen in het plangebied, terwijl dit zo sterk in de inspraak naar voren kwam. Dat is vanuit het huidige plan ook begrijpelijk want voortuinen grenzend aan winkelruimte gaat niet zo goed samen. Dit is een reden temeer om ook op de begane grond woningen met voortuinen te realiseren.

Het Voorontwerp wijkt feitelijk nauwelijks af van het ontwerp van 2012, dat al in beperkte kring circuleerde nog voordat de inspraak goed op gang gekomen was.
Het is onbegrijpelijk hoe U, als mede-grondeigenaar in het centrum, zo sterk volgend bent op het ontwerp van de projectontwikkelaar. In niets is hier terug te zien wat de insprekers zo belangrijk vonden. Het handhaven van de solitair op de Nieuwe Brink kan niet als verdienste worden aangemerkt. Het is een schamel restant van het ooit zo lommerrijke centrumgebied, dat veel Bussumers weer in ere zouden willen herstellen.

Het College vindt dat het onderdeel ‘Groen’ een zeer belangrijk aspect is voor alle komende projecten in het centrum’ (pagina 8).  Het tegendeel is het geval. Als referentie wordt de Kerkstraat in Amsterdam opgevoerd, wat ons betreft een blunder, die niet serieus genomen kan worden. Wij vragen het college om niet alleen te handhaven wat er al staat (solitair Nieuwe Brink, groen Thierensstraat), maar het Groen ook in dit gebied daadwerkelijk te versterken, en de verstening in het centrum niet nog veel groter te maken dan die nu al is.

5. Verkeer

Het realiseren van een grote supermarkt van minimaal 2500 m² heeft voor het verkeer grote gevolgen. Al eerder is verteld dat een supermarkt hèt voorbeeld is van one-stop-shopping. Dat betekent dat er sprake is van het aantrekken van veel verkeer. Automobilisten moeten de nieuwe parkeergarage in, en ook weer uit. Dit levert veel verkeersbewegingen op. Ook de bevoorrading van de supermarkt zal de nodige problemen opleveren. Het gebruikmaken van venstertijden zal lang niet altijd mogelijk zijn (er komen toch ook verse producten in deze supermarkt) en is hiervoor een onvoldoende oplossing.  Bovendien komt dit een aantrekkelijk woonmilieu niet ten goede. De vele verkeersbewegingen gaan plaatsvinden op een momenteel al kwetsbare oost-west verbinding in ons dorp.

In het plan staat o.a. de volgende passage: “Met de ontsluiting van het plangebied dient rekening gehouden te worden met een eventuele afsluiting van het centrumdeel van de Brinklaan”.  Deze passage moet verwijderd worden omdat de Brinklaan zijn doorgaande verkeersfunctie blijft behouden.

6. Parkeren

In het voorliggende plan wordt met geen woord gerept over voorzieningen voor het parkeren van de fiets. Uit de inspraak kwam o.a. naar voren dat Bussum een fietsdorp is. Hiervan is in het voorliggende plan niets terug te vinden.

7.  Resumé
 
Resumerend stellen wij voor:

–        Dat er geen winkels komen op de Scapinogronden en het kernwinkelgebied ook daadwerkelijk compact blijft.
–        Geen supermarkt in het plangebied.
–        Het aantal woningen wordt verhoogd.
–        Er voor meerdere doelgroepen wordt gebouwd en deze worden betrokken bij de ontwikkeling van het plan.
–        Wonen op de begane grond wordt mogelijk gemaakt waardoor er ook meer groen gerealiseerd kan worden. Bovendien komt dit de levendigheid ten goede.
–        Het aantal bouwlagen wordt teruggebracht tot maximaal 3.
–        De vormgeving in maat en schaal aansluit op de bebouwing in de directe omgeving.
–        Een aanzienlijke versterking van het groen wordt gerealiseerd in het plangebied anders dan het behoud van wat er al staat.
–        De Brinklaan niet wordt afgesloten maar een laan blijft waar de auto te gast is.
–        In het plan worden nieuwe fietsvoorzieningen duidelijk aangegeven.
Wij vertrouwen erop dat u rekening houdt met onze inbreng.

Met vriendelijke groet,

K. Flink                                             B. de Veth

Corverlaan 1                                     Generaal de la Reylaan 11

1405 AV  Bussum                                       1404 BM  Bussum

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum, Van de gemeente Bussum en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.