Reactie van de BPV Centrum op de Centrumvisie

bpvOp de vergadering van de commissie Ruimte heeft ook de Buurtpreventievereniging Centrum ingesproken.  Hieronder staat hun volledige reactie op de Centrumvisie.

Geachte mevrouw, heer,

Naar aanleiding van het Centrumplan van de gemeente Bussum hebben wij diverse malen schriftelijk gereageerd. Ook hebben wij uitgebreid deelgenomen aan de werkgroepen voor het Centrumplan.
De inbreng in de werkgroepen is uitgewerkt in de klankbordgroep en heeft naar onze mening geleid tot een goed en afgewogen advies.
Wij complimenteren dan ook de leden van de klankbordgroep!
Het verbaast ons echter zeer dat het college van B en W de gemeente Bussum blijkbaar niets met het advies van de klankbordgroep doet!
BPV Centrum vindt het onbegrijpelijk dat er niets met de inspraak is gebeurd.
Tientallen enthousiaste en betrokken inwoners hebben hun stinkende best gedaan en vrije tijd opgeofferd.
De van gemeentewege gevoerde werkwijze roept hierdoor helaas weerstand in plaats van draagvlak op.
Het bestuur van onze BPV wil met het opnieuw inspreken in de Raadscommissie Ruimte en berichtgeving aan de pers in elk geval nu, maar ook in de toekomst, kritische noten aangeven.
Bovenal wil onze BPV een constructieve bijdrage leveren tot een levendig en bewoonbaar centrum.
Verder maken wij ons zorgen over het realiteitsgehalte van het Centrumplan in de huidige recessie, waarbij winkeliers en horecaondernemers het heel moeilijk hebben en investeringen door projectontwikkelaars en ondernemers tot een zeer laag niveau zijn gedaald.
Over het Centrumplan wil Buurtpreventievereniging Centrum Bussum de volgende kanttekeningen, knelpunten en suggesties onder de aandacht brengen:
–          Winkelgebied
Het winkelgebied heeft te maken met hoge huren, de recessie, maar ook het toenemende internet winkelen. Daardoor komen ondernemers in financiële moeilijkheden en is er veel leegstand. Vanwege die grote leegstand is toename van het winkelbestand ongewenst.
Naar onze mening is vanwege de leegstand en het toenemende internetwinkelen acuut aanpak van het winkelbestand noodzakelijk. Niet morgen, maar nu!
–          Horeca
Ook de horecaondernemers hebben te maken met hoge huren en de recessie. Daardoor komen deze ondernemers in financiële moeilijkheden. Toename van het horecabestand wordt in het Centrumplan gepropageerd. Omdat ook de horeca het al moeilijk heeft, is dat niet zonder risico’s.
Naar onze mening is voor de horeca nader onderzoek naar de levensvatbaarheid en versterking noodzakelijk.
–          Verkeersafwikkeling motorvoertuigen
Het centrum wordt gekenmerkt door zware verkeersbelasting. Elke dag staan er files. Het nachtelijke verbod op vrachtverkeer in Brinklaan Noord blijkt niet voldoende te zijn om het transitvrachtverkeer te weren. Het huidige aantal van 11.800 mvt/etmaal in de straten in het centrum is het maximaal toelaatbare.
Bij het afsluiten van de Brinklaan en het autoluw maken van Havenstraat en Kapelstraat zal het realiseren van verkeerbeperkende maatregelen en een centrumring met éénrichtingsverkeer noodzakelijk zijn.
Voor de leefbaarheid van bewoners en winkelend publiek in het centrum is het noodzakelijk dat er verkeerbeperkende maatregelen worden genomen, zodat er maximaal 11.500 mvt/etmaal in de Brinklaan Noord, Huizerweg, Kerkstraat, Landstraat en Nieuwe Raadhuisstraat zullen passeren.
–          Verkeersafwikkeling fietsers
Door het centrum lopen twee grote fietsroutes. De noordzuidroute vice-versa over de Brinklaan en de oostwestroute vice-versa over Veerstraat en Oud Bussummerweg worden gebruikt door bewoners, winkelend publiek, woon-werkverkeer, scholieren en recreanten.
Deze routes zijn essentieel voor de toegankelijkheid van het centrum en beperking van het autoverkeer.
Voor de bereikbaarheid per fiets en het doorgaande fietsverkeer zullen de bestaande fietsroutes gehandhaafd, langs logische routes en vooral verbeterd moeten worden.
–          Parkeervoorzieningen
Het centrum wordt gekenmerkt door zware parkeerdruk. Vooral op drukke winkeldagen, marktdagen en bij evenementen is de parkeerdruk enorm. Bewoners kampen dan met parkeerproblemen. Personeel van winkels en bedrijven heeft daarnaast geen geschikte parkeergelegenheid. Gevolg van deze parkeerdruk is, dat auto’s in de rond het centrum gelegen wijken worden gestald en het belanghebbenden parkeren steeds grotere gebieden beslaat.
Voor de leefbaarheid van bewoners en winkelend publiek in het centrum en de omliggende wijken is het noodzakelijk dat er voldoende parkeergelegenheid in het centrum wordt gerealiseerd en door een goed vergunningenbeleid gebruikt wordt.
–          Evenementen
Veel evenementen in het centrum geven aanleiding tot klachten over geluidoverlast. Grootschalige evenementen dienen uitsluitend plaats te vinden op die locaties waar een gering aantal omwonenden overlast ervaart (bijv. Veldweg!). Het in het Centrumplan aanwijzen en inrichten van het Wilhelminaplantsoen als evenemententerrein schaadt het woongenot van 200 omwonende huishoudens van Palladio, Brinklaan, Veerplein, etc.
De 120 woningen van het Palladio zijn veelal bewoond door intussen (hoog)bejaarden. Die mensen zijn hier medio 1993, mede als gevolg van het seniorenvriendelijke beleid van de Gemeente Bussum (vanwege verzorging-/hulpdiensten/voorzieningen/doorstro-ming) komen wonen. Deze bewoners willen en verdienen rust en hebben recht op bescherming van woonsfeer en woongenot.
Ten behoeve van de leefbaarheid in het centrum is het noodzakelijk dat op het Wilhelminaplantsoen nooit een Kermis, “Bussum op ijs”, en andere grote lawaaiige evenementen worden gehouden, noch een muziektent wordt gerealiseerd.
–          Discotheek/nachtclub
Buurtpreventievereniging Centrum Bussum en VVE Palladio hebben regelmatig klachten en bezwaren ingebracht over de gevestigde discotheek (The Spot) aan het Wilhelminaplantsoen. Deze discotheek past niet in het centrum en detoneert op het Wilhelminaplantsoen met de omliggende woonconcentratie enorm.
Voor de leefbaarheid in het centrum is het noodzakelijk dat een andere locatie voor de discotheek wordt gevonden, waardoor de huidige belasting van de woonomgeving wordt opgeheven.
–          Terrassen in het centrum
De terrassen in het centrum zijn veelal op krappe locatie gelegen. Het gevolg daarvan is geblokkeerde looproutes, waardoor rolstoel- en rollatorgebruikers, visueel gehandicapten en kinderwagens hun weg niet kunnen vervolgen.
Voor de bewoners en bezoekers in het centrum is het noodzakelijk dat terrassen op die locaties, zoals pleinen, worden gesitueerd waar loopruimte ter beschikking van passanten blijft en het prettig vertoeven is.
–          Groenvoorziening
Door het realiseren van een parkeergarage onder het Wilhelminaplantsoen zullen opnieuw bomen verdwijnen. De huidige bomen staan er net 20 jaar! Het is een feit dat bomen niet op een parkeerbak kunnen gedijen. Ook bij de realisatie van de parkeergarages in Landstraat Noord zijn immers al veel grote platanen verdwenen. Verdere verstening van het centrum is onwenselijk.
Voor de leefbaarheid in het centrum moet er voldoende groenvoorziening zijn en bomen gehandhaafd blijven.

Wij verzoeken u dringend met de gedane suggesties rekening te houden bij de uitwerking van het Centrumplan en het Bestemmingsplan Centrum.
Namens Buurtpreventievereniging Centrum Bussum, Fred Zunneberg, voorzitter.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .